POLB286 Икономическа и финансова политика на ЕС

Анотация:

• Да запознае студентите с най-новата и най-сложна политика на икономически и валутен съюз. Ще се изследват същността и динамиката на основните монетарни Маастрихстки показатели и как те влияят на цялостната макроикономическа политика на страните-членки. Ролята и мястото на Европейската централна банка в цялостната система на икономически инструментариум ще даде възможност на студентите по-пълно да се запознаят с различните практики в ЕС. Същността на Пакта за стабилност и растеж , на Европейския банков надзор и малко по-късно съюз ще е предмет на анализ, както и новите предизвикателства в Еврозоната, през призмата на решаване на дълговата криза, стимулиране на растежа и преодоляване на структурните неравновесия. Ще се анализират как държавите-членки – определят своите национални бюджети в рамките на договорените лимити за дефицит и дълг и определят свои собствени структурни политики по отношение на работната ръка, пенсиите и капиталовите пазари. Фискалната координация между страните в ЕС ще е предмет на задълбовен анализ.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р
гл. ас. Иван Начев  д-р
 Елица Гарнизова  

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:че благодарение на икономическата интеграция европейската икономика като цяло и икономиката на всяка от държавите-членки могат да се възползват от по-големия размер, вътрешната ефективност и устойчивостта, които тя носи. Това от своя страна предлага възможности за икономическа стабилност, по-голям растеж и повече работни места – резултати, които са от пряка полза за гражданите на ЕС.

2) могат:. Да са в състояние да направят аргументиран анализ на същността на бюджетната, , фискалната монетарната и валутната пилитики на ЕС. Да могат да съпоставят различните виждания и практики по повод задачите и целите на Пакта за стабилност и растеж. Не на последно място да са в състояние да направят сравнителен анализ между основните икономически субекти в ИВС.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

• EC-EPC Report on the economic and budgetary impact of ageing, statistical annexes and information on demographic and macroeconomic assumptions

• The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). European Economy 2/2009

• The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060). European Economy 7/2008.

• EPC Report - The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and unemployment transfers (2004-2050). European Economy.

• Quarterly report on the euro area. This series intends to contribute to a better understanding of economic developments in the euro area and to improve the quality of the public debate surrounding the area's economic policy.

• European Economy. This series contains major reports and communications from the Commission to the Council and the Parliament on the economic situation and economic developments. It includes economic forecasts, the EU economy review, euro area and public finances reports.

• European Economy - Occasional Papers. Occasional Papers are written by the staff of the Directorate-General for Economic and Financial Affairs, by experts working in association with them, and by affiliated bodies. The series intends to increase awareness of the policy related work done and covers a wide spectrum of subjects.

Всичките са на адрес : http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/index_bg.htm

Средства за оценяване:

ТЕСТ

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ