POLB285 ЕС в глобалната политика

Анотация:

През последните десетилетия развитието на интеграцията в Европа и появата на Европейския съюз бележат трансформацията на една икономическа общност в политическа. Този процес се разгръща и е повлиян от комплексни вътрешни за интеграцията фактори, но и от динамичните промени в международнат среда. От тази перспектива курсът се стреми да изгради познания за позицията, влиянието и ролята на Европейския съюз в глобалната политика. Тук не се следва само класическия за международните отношения подход, който се фокусира върху способностите на ЕС да бъде значим играчи фактор в международната среда – т.е. способността на ЕС да формулира и води единна външна политика и политика за сигурност. Курсът стъпва и на разбирането за специфичната роля и дори уникаленият характер на Европейския съюз в глобалната политика. Те могат да се откроят единствено ако глобалната политика се възприеме като понятие, което надхвърля класическите измерения на външната политика и политиката за сигурност и включва редица други широки измерения – икономическа, търговска, валутна, екологична и др. политики на международно ниво. Курсът се състои от три части. Първата дава знания за онсовните подходи за определяне на значимост на даден актьор в международната среда. Втората представя кратък преглед на способностите на ЕС да води единна външна политика и политика за сигурност. Третата застъпва широки и важни измерения от влиянието на ЕС в глобалната политика: търговска политика на ЕС, екологична политика на ЕС, политика за оказване на хуманитарна помощ, политика на добросъседство и др.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

гл. ас. Живко Минков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Познават основните подходи за оценка на значимост на даден актьор в международната среда

• Познават теоретичните подходи за оценка и анализ на ролята на ЕС в глобалната политика

2) могат:

• Да анализират влиянието на актьори в глобалната политика спрямо един широк подход за нейното съдържание

• Да анализират съдръжанието и влиянието на отделни широки области от политиките на ЕС в глобалната политика


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лекционен блок: Тема 1: Представяне на курса. Понятие за значимост или фактор в международните отношения – фактори, изграждащи значимост. Тема 2: Динамика на позиция в международната среда. Концепцията за „мека сила” в международните отношения. Измерения на на меката сила на ЕС. Тема 3: Международната среда след 1989 г. и шансовете за динамика в позицията на ЕС (opportunities). Способност за действие на ЕС в международната среда - Обща външна политика и политика за сигурност (ОВППС) и Обща политика за сигурност и отбрана (ОПСО) на ЕС. Тема 4: Институции и политически процес на ОВППС и ОПСО . Тема 5: Стратегически партньорства: НАТО – ЕС: развитие, проблеми и перспективи. Тема 6: Стратегически партньорства: ЕС – Русия и ЕС - Китай: развитие, проблеми и перспективи. Тема 7: ЕС като „мека сила”: Инструментите на меката сила – търговска политика на ЕС. Тема 8: ЕС като „мека сила”: Инстурменти на меката сила – политика за развитие и хуманитарна помощ на ЕС. Тема 9: ЕС като "мека сила": Инструменти на меката сила - политика по разширяване на ЕС.
  2. Семинарен блок: Семинар 1: Фактори в съвременните международни отношения: елементи на глобална значимост и влияние. Семинар 2: Помощни институции на ОВППС и ОПСО на ЕС. Семинар 3: Отношенията на ЕС със значимите фактори в международните отношения: ЕС-САЩ, ЕС-Латинска Америка и др. Семинар 4 и допълнителна възможност за Тест 1 за текущо оценяване: Способността за действие на ЕС: ЕС и регулирането на конфликти.
  3. Текущо оценяване: 1. Тест 1 за текущо оценяване 2. Тест 2 за текущо оценяване

Литература по темите:

1. Berthretorn, Ch. and Vogler, J., The European Union as a global actor, Routlage, London 1999.

2. Cannizzaro, E. (ed.), The European Union as an Actor in International Relations, Kluwer Law International, Netherlands, 2002.

3. De Flers, N.A., Chappell, L. and Muller, P., The EU,s Foreign and Security Policy, in Falkner, G. (ed.), The EU, S Decision Traps, Oxford University Press, Oxford, 2011, pp. 162-180.

4. Edwards, Geoffrey (2005), “The Pattern of the EU’s Global Activity”, in International Relations and the European Union, Christopher Hill and Michael Smith, eds., 39-63. Oxford: Oxford University Press.

5. Elgstrom, Ole, and Michael Smith, eds. (2006), The European Union’s Roles in International Politics, Oxon: Routledge.

6. Ganzle S., Grimm S. and Makhan D. (eds.), The European Union and global development. An “Enlightened superpower “in the making? UK, Palgrave Macmillan 2012.

7. Ginsberg, Roy H. (2001), The European Union in International Politics: Baptism by Fire, Lanham, MD: Rowman and Littlefield Publishers.

8. Hill, Ch. and Smith, M., International Relations and European Union, Oxford University Press, Oxford, 2011.

9. Hill, Christopher, and Michael Smith (2005), “International Relations and the European Union: Themes and Issues”, in International Relations and the European Union, Christopher Hill and Michael Smith, eds., 3-17. Oxford: Oxford University Press.

10. Holden P. In search of structural power. EU aid policy as a global political instrument. USA, England, Ashgate Publishing Limited 2009.

11. Keukeleire, Stephan, and Jennifer MacNaughtan (2008), The Foreign Policy of the European Union, Houndmills, Basingstoke: Palgrave, Chapter 2.

12. Laatikainen, Katie Verlin, and Karen Smith, eds. (2006), The European Union at the United Nations: Intersecting Multilateralisms, Basingstoke: Palgrave.

13. Laursen F. (ed.), The EU in the global political economy, Brussels, P.I.E. Peter Lang s.a. 2009.

14. Lucarelli, S. and Manners, I., (eds.), Values and principles in European Union Foreign Policy, Routlage, 2006.

15. Marsh, Steve, and Hans Mackenstein (2005), The International Relations of the European Union, London: Pearson Longman, Chapters 1-3.

16. Smith, Karen (2008), European Union Foreign Policy in a Changing World, 2nd edition, Cambridge: Polity Press.

17. Smith, Michael (2006), “The EU as an International Actor”, in European Union, Power and Policy-Making, 3rd edition, Jeremy Richardson, ed., 289-310. London: Routledge.

18. Youngs R. The EU,s role in world politics. A retreat form liberal internationalism. New York, Routledge 2010.