POLB650 Европейски икономически и валутен съюз

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА:

Да запознае студентите с най-новата и най-сложна политика на икономически и валутен съюз, / ИВС/. Специално внимание ще се отдели на етапите на ИВС и основните политики в областта на икономиката през трите етапа. Ще се изследват същността и динамиката на основните монетарни Маастрихстки показатели и как те влияят на цялостната макроикономическа политика на страните-членки. Ролята и мястото на Европейската централна банка в цялостната система на икономически инструментариум ще даде възможност на студентите по-пълно да се запознаят с различните практики в ЕС. Същността на Пакта за стабилност и растеж ще е предмет на анализ.

прочети още
Политически науки

Преподавател(и):

доц. Маргарита Шивергева  д-р
 Елица Гарнизова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• същността и етапите на ИВС, неговото функциониране и конкретни практики.

2) могат:

• да могат да анализират как функционира ИВС, какви са неговите основни предизвикателства пред Обединена Европа и най-вече пред новите присъединяващи се страни от Централна и Източна Европа. Да са в състояние да направят аргументиран анализ на същността на бюджетната, монетарната и валутната пилитики на ЕС. Да могат да съпоставят различните виждания и практики по повод задачите и целите на Пакта за стабилност и растеж. Не на последно място да са в състояние да направят сравнителен анализ между основните икономически субекти в ИВС.


Предварителни изисквания:
Студентите да са слушали курс по политическа икономия, или увод в икономиката,курс световна икономика и други уводни курсове по европейска интеграция

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

EC-EPC Report on the economic and budgetary impact of ageing, statistical annexes and information on demographic and macroeconomic assumptions

The 2009 Ageing Report: Economic and budgetary projections for the EU-27 Member States (2008-2060). European Economy 2/2009

The 2009 Ageing Report: Underlying Assumptions and Projection Methodologies for the EU-27 Member States (2007-2060). European Economy 7/2008.

EPC Report - The impact of ageing on public expenditure: projections for the EU25 Member States on pensions, health care, longterm care, education and unemployment transfers (2004-2050). European Economy. Special Report 1/2006

EPC Report - The 2005 projections of age-related expenditure (2004–50) for the EU-25 Member States: underlying assumptions and projection methodologies. European Economy. Special Report 4/2005

Setting targets for government budgets in the pursuit of intergenerational equity. Economic Paper 358/2009

Public pension expenditure in the EPC and the European Commission projections: an analysis of the projection results. Economic Paper 268/2007

The economic impact of ageing populations in the EU-25 Member States. Economic Paper 236/2005

Средства за оценяване:

- 25% участие в семинари;

- 25% , две есета;

- 10% казус

- 40% изпит.