ADMB837 Общинско финансиране и развитие чрез проекти

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите с проблематиката на общинското финансиране и възможностите за развитие чрез оползотворяване на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Разглежда се същността на мастното самоуправление в контекста на финансовите въпроси, както и принципите и документите, свързани с развитието на общинско ниво. Анализират се съвременните тенденции в развитието на общинско ниво. Курсът представя още спецификите на европейските фондове и тяхната роля за общинското развитие, както и финансовите ресурси, предоставени по линия на Европейските структурни и инвестиционни фондове.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Юлияна Гълъбинова  д-р
гл. ас. Ваня Банкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- кои са органите на местната власт в Република България и какви са техните функции и правомощия;

- каква е световната и национална практика в сферата на регионалното развитие чрез проекти;

- методите и средствата за това развитие;

- политиката на ЕС и Република България в областта на регионалното развитие, включително използването на структурните фондове на ЕС

2) могат:

- да анализират локалната среда с цел развитие на фирмени дейности;

- да създават проекти за финансиране от структурните и инвестиционните фондове на Европейския съюз на общини, области и/или юридически лица


Предварителни изисквания:
Няма.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Нормативна рамка, отнасяща се до общинското финансиране
 2. Общински бюджет
 3. Развитие на общината чрез управление на проекти, финансирани от ЕСИФ
 4. Устойчиво общинско развитие
 5. Трансгранично сътрудничество
 6. Семинарни теми за индивидуално представяне на студенти
 7. План за интегрирано градско развитие (ПИРО)
 8. Изграждане на партньорски мрежи – на национално и наднационално ниво
 9. Общинско публично-частно партньорство
 10. Инвестиционно стимулиране на общинско ниво
 11. Актуални проблеми на общинското финансиране
 12. Потенциал и възможности за развитие на общините в Република България
 13. Тест за текущо оценяване

Литература по темите:

Георгиев, Л., Маркетинг и мениджмънт на местната администрация, София: Център по публична администрация, НБУ, 2000 г.

Георгиев, Л. Регионални и общински несъответствия. С., Планета-3, 2012 г.

Георгиев, Л., Общинско самоуправление и администрация, София, 1991 г.

Гълъбинова, Ю., "Европейската политика на сближаване в България – нормативни намерения, стратегии и програми, реалности", Сборник от научно-практическа конференция "Стратегически визии: ефективно управление за икономически, организационни и социални трансформации", с. 72-83, София, Нов български университет, 2016;

Маринов, В., В.Гарнизов, Оценка на капацитета на общините и областните администрации за участие в усвояването на средства от Структурните фондове и Кохезионния фонд на ЕС, Програма на ООН за развитие, София, 2006 г.

Миланов, Ж., Местното самоуправление, София, 2001 г.

Найденов, Г., Даскалова, Т., Местно самоуправление – учебник за дистанционно обучение, София, 2008 г.