ADMB026 Организация на полицейската администрация

Анотация:

Курсът “Организация на полицейската администрация” е практически курс, който се предлага за изучаване във II -ра част на бакалавърската програма "Администрация и управление" – модул “Държавна администрация“ на НБУ.

Целите на курса са чрез разглеждане и обсъждане на отделни основни теми от областта на полицейската администрация, която е част от държавната администрация и решаване на практически задачи:

- да запознае студентите с обхвата, спецификата и основните проблеми на организацията на полицейската администрация, да въведе основни понятия за нея, като „полицейска служба“ и „полицейски служители“, без да се излагат цялостни теории;

- да запознае студентите с базовите практически умения, които следва да притежават служителите на полицейската администрация в Република България и при предоставянето на публични услуги, свързани с осигуряването на вътрешната сигурност и обществения ред;

- да запознае студентите с основни практико-приложни аспекти за реализирането на основните дейности на полицейската администрация – административна, информационна, разузнавателна и разледваща.

Обучението в курса е насочено към придобиване на цялостна представа от обучаваните за практико-приложните аспекти на полицейската администрация и за нейната организация и функциониране.

Обект на изучаване е системата на полицейската администрация в Република България, както и на полицейските администрации на държави-членки на ЕС, САЩ и Япония.

Предмет на изучаване в курса са практическите дейности, свързани с изграждането на различни модели на полицейската администрация, техните цели и функции, международни изисквания за дейността им, принципите на организация, формирането, обучението и кариерното развитие на полицейските служители, тяхната мобилност, социални права и синдикална дейност, както и осигуряването на полицейската администрациуя – финасово, материално-технически и правно.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) ще знаят:

• за съвременните тенденции в развитието на българската полицейска администрация с акцент – организацията и функционирането й, както и основните дейности, които осъществяват нейните служители;

• за нормативната уредба отнасящи се до изграждането и функционирането на полицейската администрация и дейността на нейните служители;

• за ролята и отговорността на всеки служител от полицейската администрация в процеса на модернизирането й.

2) ще могат:

• да реализират професионална кариера в системата на българската полицейска администрация;

• да прилагат общите и специалните закони отнасящи се до дейността на полицейската администрация;

• ще могат по ефикасно да използват публичните услуги предоставяни от полицейската администрация на която се възлага да противодейства на престъпността, да осигурява обществения ред, да разкрива и разследва престъпления.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат базови знания и/или умения от областта на теоретичните и практико-приложни аспекти на публичната администрация.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Арабаджийски, Н. Полицейска администрация, Академия на МВР, С., 2002 г.

Допълнителна

Арабаджийски, Н. Полицейската служба в МВР, Фенея, С., 1998 г.

Арабаджийски, Н. Служители в съвременната полицейска администрация на Република България, Сп. “Философски форум” бр.1-2/1999 г.

Арабаджийски, Н. Полицейска администрация. Организация на полицейската служба в МВР, Албатрос, С., 2001 г.

Арабаджийски, Н. Организация и управление на полицейското обучение в Република България, Академия на МВР, С., 2002 г.

Арабаджийски, Н. Организация и управление на обучението на докторанти в Академията на МВР, Сб. “Обучение на докторанти в Академията на МВР, С., 2002 г.

Арабаджийски, Н. Администрация на сигурността и отбраната. Военно издателство. С., 2007г.

Арабаджийски, Н. Публично управление на държавната служба в МВР. Годишник на ЦПА-НБУ. Том ІІІ. 2008 г.

Арабаджийски, Н. Обучението на специалисти за българските служби за сигурност и обществен ред в условия на криза. Сб. Управленски аспекти на кризата и тяхното отражение в процеса на преподаване. Наука и икономика. Варна, 2009 г.

Гигов, Р. Възможности за оптимизиране на възнагжражденията на служителите от МВР. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том VI, С., 2011 г.

Гигов, Р. Оптимизиране на процедурата за назначаване на кандидати за държавна служба в полицейските структури на МВР. Годишник на Центъра по публична администрация на НБУ. Том VII, С., 2012 г.

Илиев, Ил. Управление на полицейските и специалните служби, Албатрос, С., 2000 г.

Симеонов, Ст. Полицията в България/1879-1944/, Албатрос, С., 2003 г.

Пенков, К. Управление на човешките ресурси в полицията. Академия на МВР. С., 2008 г.

Средства за оценяване:

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА - 80%

УСТЕН ИЗПИТ - 20%