ADMB718 Политико-административни отношения

Анотация:

• Курсът е предназначен за студенти в Бакалавърска програма “Администрация и управление”, модул “Публична администрация”, които смятат да работят в общинската и държавната администрация, както и в неправителствения сектор. Курсът цели да запознае студентите със съвременните тенденции при вземане на политически решения и участието на администрацията не само в тяхното изпълнение, но и формиране; възможностите както за взаимодействиу така и за натиск на отделните заинтересовани страни: Политици – Администрация – Граждани – Бизнес интереси, при формиране на държавната и местната политика. Формите на граждански контрол и гражданско участие.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Милена Караджова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

• Основните нормативни актове, регламентиращи статута на политическите лица, финансирането на политическите партии, статута на държавните служители и възможностите за гражданско участие в управлението

• Ще познават механизмите и процедурите за вземане на решения в публичния сектор и тяхното прилагане

• Ще са запознати с формите на граждански контрол и регламентираните процедури за съдебен контрол върху политическите и административните органи

• Публично – частните партньорства и по-конкретно за приватизацията, обществените поръчки и концесиите като възможност за преодоляване на предизвикателствата, пред които е изправена съвременната администрация

2) могат:

• Да тълкуват нормативен текст, да правят анализи и съпоставки, формирайки свое становище, въз основа на натрупаните теоретични знания

• Да решават базови реални казуси в областта на публичното управление


Предварителни изисквания:
НЯМА ПРЕДВАРИТЕЛНИ ИЗИССКВАНИЯ

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

І. ЛИТЕРАТУРА

1."Административната реформа в България - опитът на страните от изтока и запада" - София 1994 г.

2. “Въведение в публичната администрация в сравнителен европейски контекст” издателство ГАЛ-ИКО 2000г.

3."Доверия в управлението" - Макс Каазе, Кенет Нютън, София

4."Държавните служители различни ли са заради това, че са държавни служители" - Кристоф Демке, Нов Български университет, София 2006 - www.nbu.bg

5. “Политико-административни отношения: кто стоит у власти” NISPAcee 2001

6. "Преглед на анализа на регулативното въздействие в страните-членки на ОИСР" - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна 2000 г.

7. "Пряката демокрация - преглед на историята и практиките" - Болкан Асист, София 2005

8. "Публичната администрация и услуги от общ интерес: каква европеизация" - Мишел Манжно, Нов Български университет, София 2006 - www.nbu.bg

9. "Реформите в публичния мениджмънт и страните-членки на ОИСР" - Варненски свободен университет "Черноризец Храбър", Варна

10. "Топография на властта"- Инстиут за регионално и международно изследване, София 2000 г.

11. "Търсене на значението" - Робърт Денхарт, изд. "ЛИК"

12. "Управление на реформите в политиката" - Д. Бринкерхоф, Б. Кросби, Kumarian Press

13. The Oxford Handbook of Public Management - Oxford University Pressq 2005

ІІ. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ

1. Конституция на Република България

2. Закон за администрацията

3. Закон за държавния служител

4. Закон за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси

5. Закон за пряко участие на гражданите в държавната власт и местното самоуправление

6. Закон за финансиране на политическите партии

7. Етичен кодекс на държавния служител

ІІІ. ИНТЕРНЕТ ИЗТОЧНИЦИ

1. www.balkanassist.bg

2. www.undp.bg

3. www.civicus.org

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ 40 %

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ 10 %

КУРСОВА РАБОТА 30%

КАЗУС 20%

Критериите, въз основа на които ще бъдат оценявани студентите, са задълбоченост на придобитите знания и способност тези знания да бъдат прилагани при решаването на казуси, разработване на курсови работи и излагане на позиция по време на семинарите

NB! СТУДЕНТИТЕ, КОИТО НЕ СА ИЗПЪЛНИЛИ ВСИЧКИ ДЕЙНОСТ /ЗАДАЧИ/ ОТ ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ, ЕДНА ОТ ОЦЕНКИТЕ, ПОЛУЧЕНА НА ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ Е СЛАБ (2.00) ИЛИ СУМАРНАТА ОЦЕНКА ОТ ТЕКУЩИЯ КОНТРОЛ Е ПО-НИСКА ОТ ДОБЪР (4.00), ЗАДЪЛЖИТЕЛНО СЕ ЯВЯВАТ НА ИЗПИТ ПО ВРЕМЕ НА СЕСИЯТА