MGRB896 Гръцката проза - Никос Казандзакис

Анотация:

Курсът запознава студентите с биографията и творчеството на Никос Казандзакис в контекста на културния живот на Гърция от края на 19 до втората половина на 20 в. Особено внимание се обръща на преводите на Казандзакис на български език. Стратегическата насока е към интегриране на отделни теми от творчеството на Казандзакис в базата от комплексни знания на студента, получени в хода на обучението по новогръцка литература.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Екатерина Григорова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти

? Студентите научават:

• биографията и отличителните произведения в творчеството на писателя;

• влияния и взаимодействия в творчеството на Казандзакис;

• рецепцията на Казандзакис в България;

• преводаческото дело на Георги Куфов;

• жанровите и стилистичните особености в романите на Казандзакис „Алексис Зорбас”, „Последното изкушение”; „Христос отново разпнат”, „Капитан Михалис”.

• хрониката на едно „престъпление” (Казандзакис и Църквата).

? Студентите усвояват умения:

• да четат критично и да интерпретират (тълкуват) романите, преводите и вторичната литература (критиката), посветена на творчеството на Казандзакис;

• да подготвят и защитават тезите си в условията на свободна дискусия.


Предварителни изисквания:
Не се поставят.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основни източници:

Н. Казандзакис, Алексис Зорбас. изд. „Ентусиаст”, С., 2011.

Н. Казандзакис, Последното изкушение. Изд. „Ентусиаст”, С., 2012.

Н. Казандзакис, Рапорт пред Ел Греко. Изд. „Ентусиаст”, С., 2011.

Н. Казандзакис, Капитан Михалис. Изд. „НК”, С., 1978.

Н. Казандзакис, Христос отново разпнат. Изд. „БЗНС”, 1983.

Мари Врина-Николов, Отвъд пределите на превода. ИК „Колибри”, С., 2004.

Допълнителни източници:

Жечев, М. Гръцката поезия между двете световни войни. София, 1983.

Жечев, М. Гръцки литературни паралели. София, 1979.

Жечев, М. Поглед към съвременната гръцка литература. София, 1975.

Интернет материали и архив на ЕРТ.

Средства за оценяване:

Писмена задача: 60 %

Презентация: 40 %