MGRB755 Превод на специализиран текст

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

-с общите аспекти при превода на обществено-политически текст;

-с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст;

-с преводаческите стратегии и техния избор;

-с методите на работа със справочна литература.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

преп. Христина Янисова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

-общите стратегии при превода на обществено-политически текст;

-основните методи за анализ и преводаческа интерпретация.

2) могат:

-да превеждат достъпни обществено-политически текстове и да намират адекватни решения.


Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Текущ контрол – 40%

Тестове – 60%.

Семестриален изпит:

Устен изпит – 50%

Текущ контрол – 50%

Дата на провеждане на текущия контрол.

тестове 6-та и 12-та седмица