MGRB810 Практически новогръцки език

Анотация:

Курсът се състои от 120 академични часа, като в продължение на един семестър се изучава систематично новогръцки език като чужд език А. При успешно положени изпити (писмен и устен), студентите получават 3 кредита.

Цели на курса:

· да усъвършенства познанията на студентите по новогръцки език като език-цел;

· да усъвършенства комуникативните стратегии и тактики на студентите относно тяхната рецептивна и продуктивна компетентност по писмена и устна реч;

· да доизгражда системата за самоконтрол при пораждане на реч, като се усъвършенства умението да се използва езика-цел като средство за общуване в разнообразни комуникативни ситуации и като средство за придобиване на знания.

· да оптимизира когнитивните им стратегии на езиково усвояване и уменията им творчески да преработват нова информация, за да могат за в бъдеще самостоятелно да се развиват и усъвършенстват като професионалисти;

· студентите да усъвършенстват уменията си за участие в дискусии и семинари, за разбиране на лекции и реферати, за изказвания на културни и обществено-политически теми, за самостоятелно създаване на резюме, анотация, реферат, текстове с аргументация; водене на бележки; разбиране, тълкуване и анализ на текстови разновидности; формиране на умения за самостоятелна работа с научни текстове на гръцки език.

прочети още
Гръцки език и култура

Преподавател(и):

гл. ас. Янко Димитров  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

· усъвършенстват знанията си в областта на новогръцката граматика;

· усъвършенстват знанията си в областта на гръцката лексика;

· разграничават в детайли езиковите регистри на новогръцкия език и си служат с тях;

· познават в детайли словообразувателните модели на новогръцки език;

2) могат:

· да участват в дискусии по разнообразни теми като ясно изразяват идеи и мнения, да използват придобитата езикова, стратегическа и социо-културна компетентност за адекватното си участие в различни комуникативни ситуации;

· да разработват писмено аргументативни текстове от различен вид и адекватно защитават (устно и писмено в дискусионен план) своите тези;

· да разбират съдържанието на различни видове и типове текстове;

· да работят свободно с текстове от публицистичен, научнопопулярен, художествен стил;

· да разбират при слушане текстове в естествени условия на комуникация;

· да извършват двупосочен превод за свои лични и служебни цели;


Предварителни изисквания:
8Студентите да са завършили успешно курс MGRB 710;

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

тестове

курсова работа