ADVB820 Семинар: Работа в рекламен отдел

Анотация:

Курсът се провежда под формата на семинар, на който се канят гост-лектори от бизнеса. Те споделят своята гледна точка и опит по темата, като се обсъждат различни актуални проблеми - целеполагане, писане на задание към агенция, искани резултати, измерители на кампания и т.н.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите ще:

знаят: правила и принципи за работа в рекламен отдел, основни теоретични постановки за целеполагане и отношения с агенция.

ще могат: да прилагат наученото в различни реални ситуации и проекти, постигайки най-добрите резултати в общуването с целевите публики.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Среща с гост-лектор от бизнеса
  2. Самостоятелна екипна работа

Литература по темите:

• Buzz, M. Zalzman, Ira Matathia, Ann O’Reilly, John Wiley&Sonsq Inc., Hoboken, New Jersey, 2003

• When Cultures Collide, Richard D. Lewis, Nicholas Brealey Publishing, London, 1999

• Залезът на рекламата и възходът на Пъблик рилейшънс , Ал Рийс, Лаура Рийс, ИК "Класика и стил", 2003

• Краят на рекламата, каквато я познаваме, Серджо Зийман, ИК "Класика и стил", 2005

• Интегрирани маркетингови комуникации, Д. Доганов, Боян Дуранкиев, Хр. Катранджиев, Университетско издателство «Стопанство», 2003