ADVB822 Стаж

Анотация:

Стажът, представлява самостоятелно изпълнение на професионални задачи в реални условия на упражняване на дадена професия. Провежда се във външна институция или в Учебно-практическите и изследователски звена на НБУ.

Независимо от вида на стажа и различните варианти, които програмата предлага (можете да ги видите в плана) в края на семестъра от студентът се изисква да представи уверение с подпис и печат от съответната институция.

Департамент „Кино, реклама и шоубизнес“:

1. Организира провеждането на стажа на студенти от бакалавърска програма “Реклама” на Нов български университет.

2. Осъществява научно и методическо ръководство. Определя преподавател (преподаватели), който да ръководи и контролира провеждането на стажа.

Институцията, в която се провежда стажа:

1. Участва в изготвянето на програмата за стажа.

2. Запознава студентите с правилата за вътрешния ред, задачите и изискванията за изпълнение през периода на стажа и осигурява необходимите условия за работа по време на стажа.

Разглеждане на различни варианти за провеждане на стаж

Вариант 1: Ако работите по специалността (реклама, ПР, маркетинг, проучвания и т.н., нещо, което е било засягано в рамките на програмата), то този опит се зачита като проведен стаж, независимо дали продължавате или не тази дейност.

Вариант 2: Периодично преподавателите от програмата изпращат по имейл (или качват инфо в социалните мрежи на курса) обяви за стажантски програми, от които може и е добре студентите да се възползват.

Вариант 3: Участие в различни проекти за НБУ в рамките, на които всеки студент може да се включи

Вариант 4: Разработка на цялостен проект за рекламна кампания, който включва следните елементи:

1. Анализ на ситуацията – SWOT анализ или друг по ваш избор

2. Стратегическа стълба и избор на приоритет

3. Творческа концепция

4. Медия концепция

5. Бюджет и график

6. Форми на оценка на ефективността на кампанията

В хода на разработката студентите следва да са развили поне три алтернативни творчески идеи и да представят анализ и аргументация за техните силни и слаби страни. Следва да могат да препоръчат една от тях на база на предварителни тестове и личната им оценка за качествата.

Разработката се представя и защитава на семинар на програмата пред комисия.

литературните източници посочени във всички изучавани курсове в програмата

ПРОЦЕДУРА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ И ОТЧИТАНЕ НА СТАЖА

1. Стажът протича от четири до шест седмици.

2. Институцията, в която се провежда стажа представя на Департамента писмено заключение за резултата от проведения стаж

3. Студентите представят подробен доклад за извършената работа в обем от минимум 10 страници и служебна бележка от институцията, че са провели стаж с продължителност 120/ 180 часа на ръководителя на стажа след неговото приключване.

4. Студентите защитават устно представения доклад пред комисия, определена от ръководителя на Департамента.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

преп. Ангелина Василева  
гл. ас. Даниела Кадийска  д-р
доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

практически опит в областта на комуникациите
Предварителни изисквания:
студентът да е в 4-ти курс на програмата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Стаж

Литература по темите:

представена в различните курсове изучаване в рамките на програмата