ADVB701 Управление на взаимоотношенията с клиентите

Анотация:

В рамките на курса „Управление на взаимоотношенията с клиентите” се разглеждат различни казуси, свързани с взаимовръзката между клиентите на комуникационната агенция и самата агенция. Процесът се разглежда от 2 гледни точки – взаимоотношенията, които се пораждат във връзка с работата по планирането и реализирането на една рекламна кампания, както и от гледна точка на изграждането на дългосрочни ефективни взаимоотношения на база правилното разбиране на клиента, неговите проблеми и начина на комуникация с него. Специфичен поглед е обърнат и към медиите и връзката им с техните клиенти.

Всяка лекция в курса е под формата на уоркшоп, в който се дискутира конкретен казус, с който студентите са запознати предварително. Обект на изследване са редица ситуации от практиката като възникване на конфликти, недоволни клиенти, приоритизиране на клиенти, и т.н.

Дисциплината "Управление на взаимоотношенията с клиентите" има за цел да запознае студентите с начините за ефективна комуникация с клиентите, като паралелно с това очертае основните етапи в пряката ежедневна работа при обслужването на всеки клиент на рекламната агенция.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Кристиян Постаджиян  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят

•взаимовръзката агенция - клиент

2) могат

•да анализират успешно поведението на клиентите и на тази база да изградят успешна комуникация с тях

•да организират ефективно разпределението на работата по даден клиент в рамките на една рекламна агенция.


Предварителни изисквания:
Общи познания в областта на рекламата

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Взаимоотношенията с клиенти - какво е "клиент", как се изгражда взаимоотношение и как се управлява - краткосрочно и дългосрочно
 2. Казус 1: Избор на комуникационна агенция
 3. Казус 2: Представяне и защита на творчески проект пред клиент
 4. Казус 3: Представяне и защита на стратегически / медиен проект пред клиент
 5. Казус 4: Приоритизиране на клиенти
 6. Казус 5: Управление на ключови клиенти
 7. Казус 6: Управление на конфликти
 8. Казус 7: Офериране. Бюджетиране. Методи за възнаграждение труда на рекламните агенции.
 9. Казус 8: Изкуството да задаваш въпроси.
 10. Казус 9: Управление на информацията, свързана с клиентите. Събиране и обработка на данни. Създаване и поддръжка на база данни. Споделяне на информацията. Управление на проекти. Организация на работното място. Организация на времето и задачите. Планиране и проследяване на срокове. Лична ефективност.
 11. Казус 10: Работа с малък и среден бизнес.
 12. Обобщаваща лекция

Литература по темите:

Андреас Прайснер: Мениджмънт на клиентите, Еастра Холдинг Груп АД, 2011

Гай Кавазаки: Изкуството да очароваш, Enthusiast, 2017

Камен Каменов: Увод в мениджмънта на рекламата, Лаков Прес, 2000

Кристиян Постаджиян: Похвати за изграждане на потребителска ангажираност в рекламата, Издателство на НБУ, 2018

Стивън Кови; Шон Кови: Седемте навика на високоефективните хора, Кибеа, 2023