CASB561 Творческият процес в рекламата и стандарти

Анотация:

Курсът въвежда в проблематиката на използването на професионалните стандарти в творческия процес на рекламата; запознава студентите със спецификата на творческия процес в модерните рекламни комуникации в светлината на актуалните творчески стандарти и изисквания.

Специално внимание се отделя на професионалните стандарти на работа и терминология в контекста на взаимоотношенията Клиент – Агенция – Творчески Департамент; отделните професионални длъжностни характеристики в комуникационната агенция и техните функционални роли в творческия процес.

В процеса на обучение се разглеждат и обсъждат различни академични и приложно-практически казуси от националната и международна практика.

Обучението включва интерактивни лекции; дискусии; индивидуални и групови проекти – самостоятелно и под ръководството на преподавателя.

прочети още
Реклама

Преподавател(и):

доц. Стефан Серезлиев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какви са професионалните и теоретични особености на творческия процес в рекламата и стандартите на работа.

2) могат:

• Да участват индивидуално или в екип в творческия процес в рекламата под професионален супервайзинг.

• Да се развиват професионално и научно в сферата на модерните рекламни комуникации.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• Основни знания и умения, свързани с рекламния и комуникационен процес.

• Основни знания за творческата специфика на рекламата.

• Изследователски умения и способности за аналитичен интердисциплинарен подход към различни типове рекламно-комуникационни казуси, засягащи мениджмънта и творчеството.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

На български и руски езици:

1. Кафтанджиев, Христо. Визуална комуникация. Издателство „Отворено общество”. София. 1996, 160 c.

2. Кафтанджиев, Христо. Хармония в рекламната комуникация. Издателство Сиела. София, 2000, 247 с.

3. Сегела, Жак. Лекция: Влиянието на творчеството върху комуникацията и големите предизвикателства на бъдещето. СУ, София, 16 януари 2003г. Euro RSCG Sofia (архив)

4. Уэлс, Уильям, Бернет, Джон Бернет и Мориарти, Сандра. Реклама. принципы и практика. Питер. 1999, 735 c.

На английски език

1. Arens, William and David Schaefer, Michael Weigold. Essentials of Contemporary Advertising. McGraw Hill, NY 2008, 592 р.

2. Banks, John. Future of the ad agency: Full Service – and a little bit more. Admap January 1997//http://www.warc.com/Content/ContentViewer.aspx?MasterContentRef=deda809b-2db8-4e58-8b03 d5eebcb04fdb&q=.+Future+of+the+ad+agency%3a+Full+Service+%e2%80%93+and+a+little+bit+more

3. Baskin, Merry. Briefing your agency. Warc Best Practice. February 2010

4. Best, Katryn. Design Management. AVA Publishing, Switzerland, 2006, p. 215

5. Best, Katryn. The Fundamentals of Design Management. AVA Publishing, Switzerland, 2010, p. 184

6. Dahlen, Micael and Fredrik Torn, Sara Rosengren. Advertising Creativity Matters. Journal of Advertising Research, Vol. 48, No. 3, Sept 2008, pp. 392-403

7. Davis, Scott and Michael Dunn. Brand touchpoint wheel. Brand Management Models (SWOCC), 2006, pp. 218-219// availablle on www.warc.com/brandmodels //http://www.warc.com/Content/ContentViewer.aspx?MasterContentRef=d6396f09-d980-4a92-b032 085dea541370&q=Scott+Davis+and+Michael+Dunn%2c+Brand+Management+Models%2c+2006

8. Dru, Jean-Marie. How Disruption Brought Order. The Story of a Winning Strategy in the World of Advertising. Palgrave Macmillan. NY, 2007, p. 256

9. Duncan, Tom and Sandra Moriarty. How one agency re-organized to walk the new IMC talk. Admap, September 2007, Issue 486, pp. 35-38 (I.2.1)

10. El-Murad, Jaafar and Prof. Douglas West. The definition and measurement of creativity: what do we know? Journal of Advertising Research, Vol. 44, No. 2, June 2004, pp. 188-201

11. Franzen, Giep and Sandra Moriarty. The Science of Art and Branding. M.E. Sharpe Inc. New York. 2009, p. 575

12. Swain, William N. Perceptions of IMC after a Decade of Development: Who’s at the Wheel, and How Can We Measure Success? JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH March 2004; pp. 46-57

13. WARC, Creativity. Best Practice, 2005

14. White, Roderick. Best practice: Briefing creative agencies. Admap, June 2003, Issue 440, pp.12-13

Интернет източници:

1. Бранд-точките на контакт с бранда – новите перспективи пред бранд комуникациите. Стефан Серезлиев. // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2012, № 12. Available from: [www.media-journal.info]

2. Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част І. // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 16.02.2012; http://www.newmedia21.eu/izsledvaniq/integriranite-marketingovi-komunikatsii-noviyat-star-tramplin-na-branda-chast/> (26.02.2012).

3. Интегрираните Маркетингови Комуникации – новият стар трамплин на бранда – част ІІ. Стефан Серезлиев // Newmedia21.eu. Медиите на 21 век: Онлайн издание за изследвания, анализи, критика, 24.02.2012. http://www.newmedia21.eu/analizi/integriranite-marketingovi-komunikatsii-noviyat-star-tramplin-na-branda-chast-ii/> (26.02.2012).

4. Политическият брандинг с рекламен акцент? Серезлиев, Стефан // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2010, № 5. Available from: [www.media-journal.info]. Печатно издание: Асоциация „Имагинес”, Класик Дизайн ООД, 2009, 30 с.

5. Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi I. Серезлиев, Стефан // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2008, № 3. Available from: [http://media-journal.info/?p=item&aid=61]

6. Рекламните комуникации: между агенцията и съвременния свят: Modus Operandi II. Серезлиев, Стефан // Медии и обществени комуникации. Изд. УНСС / "Алма комуникация". 2011, № 11. Available from: [http://media-journal.info/?p=item&aid=172]

Средства за оценяване:

Текущо оценяване.

Текущото оценяване се извършва на базата на: Оценка от контролна работа; Оценка от курсова работа. При формиране на крайната оценка се взема предвид участието на студента в процеса на обучение – обсъждане на case studies; участие в дискусии, ролеви игри и пр.

1. Контролна работа

1.1. Контролната работа се състои в развиване на два теоретични въпроса по предварително обявен конспект и решаване на практико-приложен казус, зададен от преподавателя.

2. Курсова работа

2.1. Курсовата работа е по зададена тема и обхваща самостоятелни проучвания, свързани с модерното развитие на творческия процес и неговите процедури. Темата може да бъде в областите на академичните изследвания или професионалната практика.