SOCB853 Социална работа

Анотация:

Курсът представя една версия за социалната робата, която не е доминиращата в България. Недостатъкът и е, че е хората, които я имат за своя са малко. Предимството и е, че студентите на НБУ могат да я изберат за своя. Основното в нея са ценностите на грижата, на правото на развитие като основно човешко прави и демокрацията.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

гл. ас. Теодора Карамелска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

за връзката между психологическото функциониране на индивида, групите,

организациите и общностите в хода на социална промяна (на ценности,

нагласи и начин на живот)

2) могат: да се ориентират в социални политики и резултатите им.


Предварителни изисквания:
Да са усвоили в задоволителна степен социологическите понятия за индивид, човешки права, демокрация, общество, култура, власт, емоции, общност, организации, лидерство, политика и политики (politics and policies).

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Спери,Л., Гудеман,Д., Блекуел,Б., Фолкнър, Л. (2001) Психиатрични формулировки на случай, Изд. на БПА

Шулман, Л. (1994)Уменията да се помага на индивиди, семейства и групи, Фондация Невронауки и поведение

Средства за оценяване:

Тестове, самостоятелна работа.