SOCB854 Социално изключване и бедност

Анотация:

В първата, лекционна, част на курса се предлагат дефиниции на понятията „бедност” и „социално изключване”, представят се водещи социологически подходи към изследването им, коментират се социалните индикатори за определянето им, както и основните закони и политики, насочени към преодоляването им в международен и български контекст. Във втората, семинарна, част се идентифицират спецификите на бедността и социалното изключване при конкретни социални групи в България на основата на казуси.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

проф. Мартин Канушев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите курса студенти:

- познават основните дефиниции и социологически подходи за изучаване на бедността и социалното изключване; социалните индикатори за определянето им; тематично релевантното българско и европейско законодателство

- умеят да анализират емпирични бази данни, генерирани от български и международни институции и социологически агенции, както и медийни образи на бедността и социалното изключване


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основни източници

Зимел, Г. „Бедният”, в: Социология. Изследване върху формите на обобщностяване, Велико Търново: Пик.

Бурдийо, П. 2003. Мъжкото господство, София: Лик.

Бурдийо, П. Нищетата на света (Pierre Bourdieu u. a.: Das Elend der Welt. Zeugnisse und Diagnosen alltaglichen Leidens an der Gesellschaft. UVK, Konstanz 1997).

Бурдийо, П. 1997. „Отвътре изключените”, Социологически проблеми, 3-4.

Селени, И., ред. 2002. Бедността при посткомунизма. София: Изток-Запад.

Равнище на бедност и социална фрагментация на българското общество. Ролята на неправителствените организации за стимулиране на социалната интеграция, съст. Д. Минев, М. Желязкова и П. Кабакчиева. София: Фондация “Перспектива”, 1996.

Допълнителни източници

България: предизвикателствата на бедността, 2003. Изследване на НСИ и МТСП със съдействието на Световната банка

България – променящият се профил на бедността, 2008. Изследване на Световната банка.

Национална програма за преодоляване на бедността и план за действие (МТСП)

Изследвания на социологическите агенции ББСС Галъп Интернешънъл и „Алфа Рисърч”

Европейското социално изследване: http://www.europeansocialsurvey.org/

Европейско изследване на доходите и условията на живот (EU-SILC 2010) на Евростат;

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/eurostat/home/

European Platform against Poverty and Social Exclusion: A European framework for social and territorial cohesion 2010.

Human Poverty Index, UNDP; http://hdr.undp.org/en.

Средства за оценяване:

писмена контролна работа

интерпретация на казус