SOCB803 Медии и публики

Анотация:

Целта на курса е да организира и разшири знанията на студентите за особеностите на комуникацията, опосредствана от медиите. Кратък исторически екскурс проследява развитието на медиите в социален контекст и във връзка с технологичните развития. Представя се типологията на медиите, изграждащи общо медийно поле. Специален акцент се поставя върху връзката медии-публики и върху практиките за ползване на медиите. Обект на внимание стават отношенията между идентичността на медията и нейните популярност и признание. Режимите на медийно потребление се разглеждат в контекста на житейските практики (начин на живот, вкус, поколение), както и във връзка с технологичните промени (интернет, мобилни устройства, телекомуникации). Обсъждането на актуални медийни казуси повишава критическата компетентност на студентите и готовността им за самостоятелно изследване. Като елемент от обучението студентите разработват собствен изследователски проект - анализират медийна ситуация, целепоставят, изучават медийни практики, обобщават и защитават резултатите.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Боян Манчев  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят: типологията на съвременните медии и принципите на функионирането им в общо поле; формите и равнищата на взаимодействието медии-публики

2) могат: успешно да извличат социално съдържание от медийните процеси


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Артог, Франсоа. Режими на историчност. Презентизъм и изживявания на времето. София: НБУ, 2007.

Бодрияр, Жан. Към критика на политическата икономия на знака. София: Критика и хуманизъм, 1996.

Бурдийо, Пиер. Практическият разум. София: Критика и хуманизъм, 1997.

Вълканова, Веселина. Дизайн на вестника. Традиционни, хибридни и онлайн емисии на пресата. София: Св. Климент Охридски, 2008.

Еко, Умберто. Телевизията: изгубената прозрачност. Четвърта власт, 1998, N2.

Медии и преход. Съст. Л. Деянова, О. Спасов и Г. Лозанов. София: Св. Климент Охридски, 2000.

Петев, Тодор. Теории за комуникацията. София: ФЖМК, 2001.

Попова, Снежана. Радио, публики, стилове. София: ЛИК, 2004.

Постър, Марк. Потребление и дигитални стоки във всекидневието. Социологически проблеми, 2004, № 3-4.

Серто, Мишел дьо. Изобретяване на всекидневието. София: ЛИК, 2002.

Интернет-общество-култура. Социологически проблеми, 2004, № 3-4 (тема на броя).

Esquenazi, J.-P. Sociologie des publics. Paris: La D?couverte, 2003.

Quality press in Southeast Europe. Ed. Orlin Spassov. Sofia: SOEMZ, 2004.

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 60 %

ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 40 %