PHIB853 Социология на икономиката

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с основните социологически теории и направления, които изследват функционирането на икономиките, пазарите и икономическото действие на отделните агенти. Акцентът ще бъде поставен върху социалните основи на икономическите институции, разгледани през призмата на различни социологически и методологични направления. Ще бъдат дискутирани също така и основните измерители на социално-икономическите неравенства в обществата.

Предлаганият курс запознава с изследвания на неравенствата в образователните постижения и значението на образованието за позиционирането на пазара на труда. Обръща се внимание на шансовете за намиране на работа както на хората с ниско образование, така и на тези с висока квалификация. Разглеждат се неравенствата по повод на достъпа до възможности за учене през целия живот.

Специално внимание се отделя на влиянието, което оказват върху трудовия статус фактори като възраст, етнос и пол. Тематизира се участието на жените в професии, свързани с технологиите и шансовете им за достигане до ръководни позиции в бизнеса. Развиват се познания за различните трудови стратегии на индивидите и групите в зависимост от променящите се пазари в условията на нарастващи глобализация и конкуренция. Преподаваните класически социологически и съвременни теории служат за интерпретация на конкретни казуси на пазара на труда.

прочети още
Социология

Преподавател(и):

доц. Ирена Николова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

След приключването на курса студентите ще имат необходимата теоретична подготовка за изготвянето на анализ на социално-икономическите процеси и явления.

Курсът развива уменията за използването на резултати от емпирични количествени изследвания. Предвижда се обсъждане на емпирични изследвания. Цели се самостоятелна работа с данни, студентите сами да използват и оценяват изследователски резултати при разработването на курсови работи. Обучението е въз основа на данни от сравнителни европейски количествени изследвания (Европейско социално изследване ESS, Международна социална изследователска програма - ISSP; Международно изследване на взаимоотношенията между половете и поколенията - GGS).

Курсът подготвя за работата по подбор на персонал, създава умения за идентифициране на специфичните нужди по линия на баланса между работа и семейство, за преодоляване на предразсъдъци и стереотипи, водещи до изключване на жените , на младите или възрастните служители от достъпа до сигурна заетост и високи позиции в организацията. Курсът подготвя за оценка на нуждите на персонала, при подбор на хора и организиране на обучения, при работата с клиенти от различни целеви групи. Потенциални ползи се идентифицират за работа в държавната администрация, доколкото политиките за намаляване на неравенствата и изравняване на възможностите са част от Европейския социален модел.


Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна

Блосфелд, Х.-П. , Бухолц, С., Хофекер,Д. Жизнен път и социални неравенства в светлината на глобализацията, Социологически проблеми,2010, кн. 1-2, 7-32.

Вебер, М. 2004. Протестантската етика и духът на капитализма, Просвета.

Вебер, М. 1992. Социология на господството, София, Университетско издателство Св.Климент Охридски.

Дюркем,Е. 2002 За разделението на обществения труд, Изд. Сонм

Ив-Лийс Росма и Елу Саар, 2010 Участие в неформално обучение в страните от ЕС-15 и ЕС-8: фактори на търсене и предлагане,Социологически проблеми, 175-201

Голдторп, Дж. 2000. Социалната класа и различията в трудовите договори. Социологически проблеми, кн. 3-4, стр. 205-233.

Стоилова, Р. 2013 Хоризонтална сегрегация по пол на работните места – следствия за стратификацията, Социологически проблеми, 1-2, (приета за печат)

Стоилова, Р. 2013 Шансове на жените да упражняват нетрадиционни професии в: Семейство и солидарност между поколенията,Акад.изд.”Марин Дринов”, София.

Стоилова, Р. 2013 Значение на социалния пол за изследванията на стратификацията в България, в: Неделчева,Т. Съст. Пространствата между социологията и социалната психология, сборник в памет на Минчо Драганов,Изд. Аскони, София.

Стоилова, Р. 2012 Пол и стратификация, СИЕЛА,София.

Стоилова, Р. 2001 Неравенства и общностна интеграция, монография, ЛИК

Стоилова, Р. 1999. Самонаетостта като проблем на социологията. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 164-184.

Стоилова, Р. 2008. Дискриминацията – една подценявана тема. Осигуряването на равни възможности за всички допринася за политическата стабилност и икономическия растеж в обществото. Монд Дипломатик, февруари.

Стоилова, Р. 2006. Глобализация, посткомунистическа трансформация и стратификация. В: Бояджиева, П., Л. Деянова, С. Колева, К. Коев, (съст.) Светова в социологията. Сб. в чест на проф. Георги Фотев, Университетско издателство, „Паисий Хилендарски”, София, 342-357.

Стоилова, Р. 2006. Жени на път. В: Кирова, М., К. Славова. (съст.) Род. Култура. Идентичности, Център за изследвания и политики за жените, София, 97-118.

Стоилова, Р. 2008. Джендър неравенство. В: Петков, Кр. (съст.) Сравнителна социална политика: Социологически анализи.

Стоилова, Р. Два подхода към образователните неравенства, Социологически проблеми 2009, 1-2,188-212.

Румяна Стоилова, 2010 Образователни решения и социална структура, Социологически проблеми, кн. 1-2.

Стоилова,Р, Харалампиев,К. 2010 Джендър неравенства и роля на държавата за тяхното намаляване, Международен сравнителен анализ, в: Тилкиджиев, Николай (съст.) Благополучие и доверие: България в Европа? (Сравнителни анализи по Европейското социално изследване 2006/2009).

Стоилова, Р. 2010. Дискриминацията в сравнителен европейски аспект, в: Стоилова,Р. (съст.) Oбществени нагласи към равнопоставеността и дискриминацията. Роля на медиите за тяхното формиране, Омда, ISBN 978-954-9719-22-2 , http://www.omda.bg/biblioteka/rumyana_stoilova/diskriminatsia_kare.htm

Суифт, А., Г. Маршъл. 1997. Меритократично равенство на възможностите: икономическа ефективност, социална справедливост или и двете? Социологически проблеми, кн. 3.

Чавдарова,Т. Съст. 1999 Икономика и социология:американската икономическа социология след 1970г.Антология,София,Изд.Лик.

Допълнителна:

Мюлер, В. 1998. Класова структура и партийна система. За влиянието на класовото деление върху изборното поведение. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 210-2209.

Робъртс, К. 2002. Променящи се модели на социално-професионалната стратификация в Източна и Централна Европа и в бившия Съветски съюз. Социологически проблеми, кн. 1-2, стр. 119-132.

Селени,И. (Съст.) 2002. Бедността при посткомунизма. Изток-Запад.

Парсънс, Т. 2005. Еволюцията на обществата. Джаксън Тоби (ред. и предговор), Критика и хуманизъм.

Средства за оценяване:

Курсът приключва с успешно полагане на два теста върху преподавания материал.