ADMB858 Регионално самоуправление в ЕС

Анотация:

Курсът:

• има за цел да запознае студентите с многообразието от определения на понятието "регион" като резултат от многообразието на различните форми, съществуващи в реалната практика на държавите от Европейския съюз;

• разглежда същността на концепцията за Европа на регионите, институциите, принципите и документите, свързани с развитието на регионите в ЕС;

• анализира съвременните тенденции в сферата на децентрализацията и регионализацията в европейските страни;

• разглежда наднационалните аспекти на политиката за развитие на регионите в ЕС и формите за междурегионално сътрудничество;

• представя подходите за намаляване на регионалните различия в Европейския съюз и устойчивото развитие.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

доц. Юлияна Гълъбинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Какво представляват политиките за развитие на европейските региони;

• С какви ресурси разполагат регионите в страните членки на Европейския съюз;

• Каква е ролята на институционални структури като Конгреса на местните и регионалните власти към Съвета на Европа и Комитета на регионите към ЕС в периода на демократизиране и на присъединяване на държавите от Централна и Източна Европа към Европейския съюз;

• Кои са най-важните модели за класификация на регионите в ЕС.

2) могат:

• да изследват практиката на отделни европейски страни по формирането, управлението и развитието на региони;

• да анализират бъдещите предизвикателства и възможностите за устойчиво развитие на европейските региони.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения в сферата на:

• Държавното управление,

• Публичната администрация,

• Местното самоуправлениеФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

• Атанасов, А., Ръководни принципи на регионалната политика и регионалното развитие в България: Законова рамка, компетенции, икономически и финансови инструменти на съществуващите регионални структури, София, 2002,

• Видеманова, М., Децентрализацията и административните реформи в Република Чехия. Създаването на регионите като една от предпоставките за регионална политика в “Самоуправлението на регионално ниво: възможности и предизвикателства”, сборник доклади от национален семинар, МРРБ, София, 2002,

• Георгиев, Л., Регионална икономика, Тракия, София, 1998,

• Гешев, Г., Проблеми на регионалната развитие и регионалната политика в Република България, Географски институт БАН, София, 1992.

• Григоров, Н., Административно-териториалната реформа и регионалната политика на Република България в условията на присъединяване към Европейския съюз, Варна, 2002,

• Димов, Н., Регионалното самоуправление: иституционална рамка и подходи за реализация – В: Доклади на МРРБ “Самоуправлението на регионално ниво: възможности и предизвикателства”, София, 2002,

• Маринов, В., Особености на районите за планиране, София, 2001,

• Стоянов, П., Основни тенденции в регионалното развитие и регионалната политика на Европейския съюз. Год. на СУ, ГГФ, кн. 2 География, т.88, 1997,

• Шмук, О., Европа на Регионите в Европа от А до Я, София, 2004,

• Alomar, S., Thomas Christiansen, Th., Pose, A. Towards a “Europe of the Regions?” Visions and Reality from a Critical Perspective, Regional Politics and Policy, 4, 2, 1-27 (1994) European University Institute, Florence, 1994,

• Assembly of European Regions (AER), Declaration on Regionalism in Europe, Basel, 1996,

• Bachtler, J., Downes, R., Gorzelak, G.,Tranzition, cohesion and regional policy in Central and Eastern Europe: conclusions”, LGI/OSI, Budapest, 2000,

• Blazek, J., Prikryl, J., Nejdl, T., Capital Investment Funding in the Czech Republic in Investing in Regional Development: Policies and Practices in EU Candidate Countries, E d i t e d b y Kenneth Davey, OSI/LGI, Budapest, 2003,

• Brusis, M., Re-creating the regional level in Central and Eastern Europe: An analysis of administrative reforms in six countries, Munich: Centre for Applied Policy Research, 1999,

• Bucjek, J., Regionalization in the Slovak Republic—from Administrative to Political Regions, Budapest, LGI/OSI, 2002,

• Committee of the Regions (CoR) Draft opinion on The role of the regional and local authorities in European integration, Brussels, 2002,

• Committee of the Regions (CoR) Studies, Procedures for Local and Regional Authorities Participation in European Policy Making in the Member States, Brussels, 2005,

• Committee of the Regions (CoR) Studies, Regional and Local Democracy in the European Union, Brussels, 1999,

• Congress on Local and Regional Authorities (CLRAE), Draft European Charter of Regional Self-Government, Council of Europe, 1997,

• Council of Europe (CoE), Good Local and Regional Governance – the European Challenge, Conference of European Ministers Responsible for Local and Regional Government, Valencia, 2007,

• Council of Europe (CoE), Local and Regional Authorities in Europe, Definition and Limits of the Principle of Subsidiarity, № 55 (Strasbourg:), 1994,

• Council of Europe (CoE), Madrid European Outline Convention on Transfrontier Co-operation between Territorial Communities or Authorities, CoE, 1980

• Council Regulation (EEC) No 2052/88 on the tasks of the Structural Funds,

• Czubinski, A., The Status of Region in European Law in the light of the enlargement of the European Union, The Jagiellonian University, Centre for European Studies, Krakow, 2000,

• Petery, G., Mastering Decentralization and Public administration Reforms, OSI/LGI, 2002,

• Davey, K., Investing in Regional Development: Policies and Practices in EU Candidate Countries, Edi t e d b y, OSI/LGI, Budapest, 2003;

• Dunn, J., Wetzel, D., Fiscal Decentralization in Former Socialist Economies: Progress and Prospects, World bank, 1998,

• Hallet,M., National and regional development in Central and eastern Europe- implications for EU structural assistance, Economic papers, no. 120, Brussels, 1997,

• Illner, M., Multilevel Government in Three East Central European Candidate Countries and Its Reforms after 1989, European University Institute, 2002,

• Jeffery, Ch., Regions, governance and the future of Europe, Committee of Regions, Brussels, 2004,

• Keating, M., Regions in the European Union, Journal of International Relations and Development, Volume 2, No. 1, 1999,

• Keating, M., The new regionalism in Western Europe: territorial restructuring and political change, Cheltenham, UK, Northampton, 1998,

• Marinov, V. Malhasian, D., Measuring and assessment of regional disparities and their policy implications: the case of Bulgaria In: Restructuring, Stability and Development in Southeastern Europe. South and East European Development Center, University of Thesaly, 2001.Volos, 1-3 June 2001,

• Pamfil, Cl., Evolving Intergovernmental Relations For Effective Development In The Context Of Regionalization, LGI, 2003,

• Pavlik, P., Europeanisation and Transformation of Public Administration: The case of the Czech Republic, Institute for European Politic, Berlin, 2002,

• Relationship between the size of local and regional authorities and their effectiveness and economy of their action – CDLR, 2001,

• Resolution 146 (2002) on the draft European Charter of regional self-government, CLRAE, 2002,

• Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS),

• Rеgulation (EC) No 1059/2003 of the European parliament and of the council of 26 May 2003 on the establishment of a common classification of territorial units for statistics (NUTS) , Official Journal of the European Union,

Средства за оценяване:

• писане на есета - 20%

• участие в семинарите и дискусиите - 20%

• самостоятелна разработка по зададена тема - 20%

• краен изпит - 40%