ADMB852 Кариерно развитие в публичния сектор

Анотация:

Курсът дава възможност за свързване на изучените теоретични концепции за управление на развитието и кариерата с практиката. Студентите се упражняват да избират подходящи теории и понятия при анализ на конкретни ситуации, да извършват критична рефлексия върху теорията и наблюдаваната практика и да предлагат подходящи препоръки за усъвършенстване.

ЦЕЛИ

• Да познават системата за кариерно развитие в държавната администрация.

• Да различават гледни точки относно кариерното развитие, извършвано от организацията и от индивида.

• Да дискутират въпроси, свързани с кариерата и индивида.

• Да се проучат и анализират средства и практики за управление на развитието и кариерата в конкретни държавни структури.

• Да се разберат по-добре и да се проучат индивидуални личностни и кариерни ориентации.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

проф. Николай Арабаджийски  д-р
гл. ас. Мариана Димитрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Ползите и добавената стойност от ефективното и професионално управление и развитие на кариерата за отделните хора, за организацията и в по-широк смисъл.

• Психологическото въздействие на възможностите за непрекъсната/ прекъсната кариера и отражението му върху психологическия договор между отделния служител и работодателя.

• Средства и практики в областта на управлението на развитието и кариерата в организациите.

• Същността и ролята на самооценката, на изграждането и насърчаването на вяра в собствените сили в ситуации на промяна на работата или ролята.

• Различните потребности у различните хора за развитие на кариерата; различните начини, по които промяната в работата или ролята засягат различните хора според тяхната възраст и етап от професионалния им живот.

2) могат:

• Да проектират, прилагат и преглеждат вътрешните процеси и процедури за развитие на кариерата и планиране на приемственост в организацията.

• Да определят и предвиждат възможни модели за развитие на кариерата за отделни членове на организацията.

• Да се справят с емоционалните проблеми, неизменно възникващи при управление на кариерата, да предугаждат и да реагират по подходящ начин на реакциите на служителите при загуба на работа, промяна на кариерата, трудни ситуации.

• Да проучват и извършват споделяне/ бенчмарк на добри практики и да предлагат идеи за подобрения.


Предварителни изисквания:
• Базови знания по УЧР

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна литература:

• Барет, Дж. (2003) Професионални тестове за самооценка на вашите способности, личност и мотивация, Фокус, София.

• Бъкингам, М., Клифтън, Д. (2005) Открийте силните си страни. Класика и стил, София.

• Иванчевич, Дж., Глюк, У. (2000) Планиране и развитие на професионалната кариера, ред. Карабельова, С., "Управление на човешките ресурси", Христоматия. Лик. София.

• Пожарлиев, А. (2009) Управление и развитие на кариерата в организациите. В Управление на кариерата в организацията. Наръчник с добри практики от България и Европа, БАУРЧР, 21-50.

Допълнителна литература:

• Boyatzis, R. E., Kolb, D. A. (1991) Assessing Individuality in Learning: The Learning Skills Profile. Educational Psychology, Vol. 11, Issue 3/4, p. 279.

• Carter, G., Cook, K., Dorsey, D. (2009). Career Paths. Charting Courses to Success for Organizations and Their Employees. Wiley-Blackwell.

• King, Z. (2004). Career Management – a CIPD guide. London: CIPD.

• Knowdell, R. L. (1996). Building a Career Development Program. Davies-Black Publishing, Consulting Psychologists Press, Palo Alto, California.

• Kolb, D. A. (1999) Learning Style Inventory. Version 3. Hay/ McBer.

• Osland, J., Kolb, D., Rubin, I., Turner, M. (2007) Organizational Behavior: An Experiential Approach, 8-th edition, NY: Prentice-Hall.

• Schein, E. (1990) Career Anchors: Discovering Your Real Values, London: Pfeffer and Co.

• Sonnenfeld, J., Peiperl, M. (1988) Staffing Policy as a Strategic Response: A Typology of Career Systems, Academy of Management Review, Vol 13, N 4.

• Yarnal, J. (2008). Strategic Career Management. Developing your Talent. Elsevier.

Средства за оценяване:

Студентът автоматично може да се освободи от изпит с текуща оценка, ако има положителен резултат от представянето му през семестъра (доклад и презентация) или чрез изпълнение на практическите задачи през семестъра, предадени през платформата Мудъл, НБУ.

Оценяването на студентите в сесията става чрез комплексно задание – финален тест и практически курсов проект предаден в MOODLE НБУ до деня на изпита в сесията. Относителната тежест на двата компонента е 50:50.