ADMB822 Етика и противодействие на корупцията в държавната администрация

Анотация:

1. Да запознае студентите с мястото, функцията и общите характеристики на етиката като наука за морала и да ги научи да различават общата от приложните етики.

2. Да изгради у студентите разбиране за морала като система от социални норми за регулиране на отношенията между хората и за начина на неговото функциониране.

3. Да запознае студентите с теоретичните основи и успешните управленски практики на противодействието на корупцията в публичния сектор.

4. Да запознае студентите с институционалните икономическите и етичните източници и двигатели на корупцията и със съвременните методи за оценка и управление на риска.

5. Да запознае студентите с предпоставките и препятствията пред корупцията в управлението на публичния сектор.

прочети още
Администрация и управление

Преподавател(и):

гл. ас. Ваня Банкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• в какво се състои същината на моралната регулация на човешкото поведение;

• какви са инструментите за превенция и преследване на корупцията;

• какви са методите за оценка и управление на корупционните рискове в публичния сектор.

2) могат да анализират и оценяват:

• кога са налице практики на корупция и какви са рисковете от тях;

• какви са очакваните ползи и загуби за обществото от прилагането на дадена мярка за противодействие на корупцията;

• какви са реалните положителни и отрицателни последиците от прилагането на дадена мярка за противодействие на корупцията в последваща оценка на антикорупционната политика.


Предварителни изисквания:
Записани курсове и познания от областта на:

-Икономиката;

- Публичната администрация;

- Публичното право;

- Местното самоуправления

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

V. Литература

Лекции и учебни материали за самоподготовка по противодействие на корупцията, качени в Moodle.

Годишни доклади за оценка на корупцията на Центъра за изследване на демокрацията и Прозрачност без граници

Пашев, К. Противодействие на корупцията при обществените поръчки: индикатори за оценка на ефекта на политиката, Асоциация за мониторинг на управлението, София, 2009

Пашев К., и К. Маринов (редактори) Намаляване на корупционните рискове и въвеждане на добри практики в управлението на обществените поръчки, Асоциация за мониторинг на управлението и Институт за икономическа политика, София, 2009

Пашев, К. „Мониторинг и оценка на корупционните рискове и практики в местното самоуправление” в Георгиев, Л. (ред.) Европейският град: политики за устойчиво развитие 2008, Университетско издателство „Св. Климент Охридски” 2008 стр. 224-247

Пашев, К. Н. Вълев и Р. Брусарски Оценка на въздействието на регулациите: практически наръчник, Асоциация за мониторинг на управлението и Университетско издателство “Св. Климент Охридски”, София, 2007

Пашев, К. Корупцията в здравеопазването в България, Център за изследване на демокрацията, София 2007

Пашев, К., A. Дюлгеров и Г. Касчийски, Корупцията при обществените поръчки: Рискове и противодействие Център за изследване на демокрацията, София 2007

Пашев, К “Данъчната корупция: Стимули и спирачки” Икономическа мисъл, брой 3, 2005, стр.60-87