EDUB806 Сравнително образование

Анотация:

Аудиторният курс „Сравнително образование“ е структуриран в три части. Първата част „Теория на сравнителното образование“ има за цел да подготви студентите по теми, свързани със същността, структурата и връзката на сравнителното образование с други науки. Втората част „Методология на сравнителното образование“ цели да подготви студентите по теми, свързани с подходи, модели, методи в сравнителните изследвания. Третата част „Практика на сравнителното образование“ цели да подготви студентите да провеждат сравнителни педагогически проучвания на различни образователни системи относно управление, структура, финансиране.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Евгения Тополска  д-р
ас. Лъчезар Африканов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) Знаят:

- да анализират образователни системи по различни параметри;

- да избират подходящи подходи и методи за сравнителни педагогически изследвания;

- да усъвършенстват педагогическата си компетентност като прилагат иновации от теорията и практиката на образователните системи в други страни.

2) Могат:

- да управляват качеството на образователния процес като прилагат успешен теоретичен и практически опит от образователни системи в други страни;

- да избират подходящи модели, подходи и методи за научни изследвания в сравнителното обарзование;

- да предлагат адекватни подходи за анализиране на образователните системи в различни страни.


Предварителни изисквания:
Студентите имат базови педагогически компетенции, придобити от изучаваните в предходните семестри аудиторни курсове „Педагогика“, „Начална училищна педагогика“ и др.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Същност на сравнителното образование - предмет, цели и задачи на сравнителното образование
  2. Съдържание и структура на сравнителното образование
  3. Сравнителното образование и другите науки
  4. Глобализация и сравнително образование
  5. Основни методологически концепции за същността на изследванията в сравнителното образование
  6. Методологически подходи в сравнителното образование
  7. Модели на сравнение
  8. Методи на сравнителното образование
  9. Цели и фази на световните сравнителни изследвания
  10. Сравнение на управлението на училищни системи
  11. Сравнение на финансирането на училищни системи
  12. Сравнение на структурите на училищни системи
  13. Организации, провеждащи компаративни изследвания
  14. Сравнителното образование и образователната политика на България
  15. Сравнение на подготовката на учители в България и в други страни

Литература по темите:

1. Бижков, Г., Попов, Н. Сравнително образование, С., 1999

2. Михова, М. Образователните системи на страните от Г7+Русия. АСТАРТА, 2015.

3. Попов, Н. Американското образование, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2002.

4. Попов, Н. Сравнително образование. С. 2015.

5. Попов, Н. Началното образование в 90 страни. София, Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, 2002.

6. Попов, Н. Световното сравнение. София, Бюро за педагогически услуги, 2002

7. Попов, Н., Г. Бижков. Образователни системи в Европа. Университетско издателство “Св. Кл. Охридски”, София, 1997.

8. Попов. Н., М. Пиронкова. Образователната система в България. София, Бюро за педагогически услуги, 2007.

9. Справочник Европейските образователни системи. Фондация „Пайдея”, 2006

10. Цоков, Г. Сравнителен анализ на структурите за управление на образованието на муниципално ниво в различни образователни системи . Педагогика, № 1, 1998

11. C. C. Wolhuter, 2M.O’ Sullivan, 3E. Anderson, 4L. Wood, 5K.G. Karras, 6Prof M. Mihova, 7A. Torres, 8W.A.L. Anangisye, 9R.F. Maarman, 10Hamood K. Al-Harthi, 11S. Thongthew. Students’ expectations of and motivations for studying comparative education: A comparative study across nine countries in North America, Europe, Asia, Africa and Latin America. Educational Research , Vol. 2(8) pp. 1341-1355 August 2011

12. Topolska, Е. PROFESSIONAL – PEDAGOGICAL PREPARATION OF STUDENTS – FUTURE CHILDREN'S TEACHERS FOR WORK WITH CHILDREN WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS /COMPARATIVE RESEARCH/ - KNOWLEDGE - International Journal, Institute of Knowledge Management, Scientific Papers Vol.20.1, Education and Social Sciences - Knowledge in Practice, Skopje, Global Impact&Quality Factor 1.322 (2016) , p. 413-418, ISSN 2545-4439 [Global Impact Factor]