EDUB802 Лингвистични особености при усвояване на чужд език в начална училищна възраст

Анотация:

АНОТАЦИЯ И ЦЕЛИ НА КУРСА

Курсът се провежда на английски език и цели да осигури необходимата база от

професионални знания и умения за упражняване на избраната от студентите професия -

учител по английски език като чужд. В процеса на обучение се използват разнообразни

лекционни и семинарни форми на обучение, които изискват активност от страна на

студентите – участие в дискусии, работа по групи за решаване на практически казуси,

участие в учебни симулации, представяне на презентации, писмени разработки на учебни

планове и самооценка на проведени занятия, изготвяне на оценка на учебни материали и

т.н.

Сред по-конкретните цели на курса са запознаване на студентите с терминологичния

апарат на методиката на ЧЕО на английски език, което да им позволи:

- да изготвят необходимата учебна документация на чуждия език (напр. записки от

наблюдения по време на хоспитирането, план на урок, критичен анализ на проведено

занятиe и др.);

- да усъвършенстват своя метаезик (при представяне на чуждия език и за управление

на учебния процес) и да осъществят по-ефективна педагогическа комуникация в

процеса на обучение;

- да адаптират и/или разработват учебни материали за преподаване на чуждия език;

- да ползват свободно справочна методическа литература на английски език в процеса

на своето професионално усъвършенстване;

- да общуват със своите колеги на чуждия език с цел обмен на идеи и добри практики в

контекста на ЧЕО.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Светлана Димитрова-Гюзелева  д-р
преп. Галина Величкова  

Описание на курса:

Компетенции:

КОМПЕТЕНЦИИ

Успешно завършилите курса студенти:

притежават необходимите знания и практически умения за планиране и провеждане на

модерно и ефективно обучение по чужд език, като

1) знаят/познават/владеят:

 англоезичната методическа литература, представяща актуалните проблеми и

съвременните тенденции в методиката на чуждоезиковото обучение (вкл. и за

подобряване на педагогическата комуникация на ЧЕ с цел управление на учебния

процес);

 компонентите на педагогическата комуникация за управление на учебния процес и

тяхната специфика за постигане на качествен и ефективен резултат;

 научната и специфичната професионална терминология в областта на методиката на

ЧЕО.

2) могат:

 да водят полеви записки и да анализират критично учебните процеси и явления,

собствения и чуждия преподавателски опит на чуждия език;

 да планират и оценяват конкретни учебни занятия по чужд език на чуждия език;

 да преподават чуждоезикови знания и развиват речеви умения у обучаваните, като в

процеса на педагогическа комуникация използват ефективен метаезик на езика-цел;

 да контролират и управляват успешно учебния процес, като общуват с обучаваните на

чуждия език;

 да комбинират и допълват учебните материали по чужд език;

3/3

 да ползват свободно справочна методическа литература на английски език в процеса на

своето професионално усъвършенстване.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

 по английски език на ниво В2+ / С1 (или по-високо) от Европейската езикова рамка;

 задълбочени познания по методика на чуждоезиковото обучение.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Въведение - аспекти на професионалната компетентност на учителя по ЧЕ
 2. Комуникативна компетентност на чуждия език и ЧЕО - съвременни тенденции в англоезичната методическа литература
 3. Професионално усъвършенстване: анализ на нуждите на групата и разпределение на темите за устните презентации по актуални проблеми в ЧЕО
 4. Ефективна педагогическа комуникация, съобразена с възрастовите характеристики, нивото и индивидуалните различия на обучаваните в класната стая
 5. Ефективна педагогическа комуникация и специфика на метаезика на преподавателя при развиване на речевите умения: - четене с разбиране - слушане с разбиране - говорене - писане
 6. Ефективна педагогическа комуникация и специфика на метаезика на преподавателя при преподаване на езикови знания: • правопис, произношение и правоговор • лексика • граматика
 7. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ за управление на учебния процес
 8. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ при осигуряване на обратна връзка, проверка на резултата от учебните дейности и поправка на грешките
 9. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ при организиране на взаимодействието в класната стая (форми на работа)
 10. Ефективна педагогическа комуникация - използване на ЧЕ • при хоспитирането (структурираното наблюдение на учебни занятия), при планирането и самооценката на учебното занятие;
 11. Практически аспекти: Учебни презентации на студентите
 12. Практически аспекти: Учебни симулации на студентите
 13. Обобщение

Литература по темите:

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНА ЛИТЕРАТУРА

 различни съвременни учебни системи за чуждоезиково обучение

Английски:

 Ellis, G. and Sinclair, B. (1989) Learning to learn English: A Course in Learner Training. Cambridge:

Cambridge University Press

 Gower, R., Phillips, D. and Walters, S. (1995) Teaching Practice Handbook. Oxford: Heinemann

 Hadfield, J. (1992). Classroom Dynamics. Oxford: Oxford University Press

 Harmer, J. (1998) How to Teach English. London: Longman

 Harmer, J. (2001) The Practice of English Language Teaching (3

rd edition, completely revised and

updated). London: Longman Pearson Education Limited

 Hedge, T. (2000) Teaching and Learning in the Language Classroom. Oxford: Oxford University

Press

 Larsen-Freeman, D. (1986) Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford

University Press

 Parrott, M. (1993) Tasks for Language Teachers, Cambridge: Cambridge University Press

 Richards, J. C. and Rogers, T. S. (1986). Approaches and Methods in Language Teaching.

Cambridge: Cambridge University Press

 Scriverner, J. (1994). Learning Teaching. Oxford: Heinemann

 Ur, P.(1996) A Course in Language Teaching. Practice and Theory. Cambridge: Cambridge

University Press

 Woodward, T. (2001). Planning Lessons and Courses. Cambridge: Cambridge University Press

Интернет източници:

http://www.themoderninstitute.eu/introduction-communicative-methodology-english.htm

Български:

 Димитрова, С. и Ташевска, С. (2004) Педагогическо портфолио за стажант-учители по

чужд език. София: Университетско издателство на НБУ

 Димитрова-Гюзелева, С. (2007) Професионална подготовка на учителя по чужд език, София:

Изд. на НБУ и “Селекта”

 Стефанова, П. (1999) Методика на чуждоезиковото обучение. София: Изд. “Парадигма”

 Стефанова, П. (2007) “Чуждоезиковото обучение – учене, преподаване, оценяване. София:

Изд. “Сиела”

Публикации на Европейската комисия на Европейския съюз и на Съвета на Европа

 Common European Framework of Reference: Learning, teaching, assessment. Council of Europe,

Cambridge University Press, 2001

 Обща европейска езикова рамка: изд. Релакса, Варна 2006

Средства за оценяване:

ДОПЪЛНИТЕЛНИ УСЛОВИЯ ПРИ ФОРМИРАНЕ НА КРАЙНАТА ОЦЕНКА:

 Презентацията предполага преглед на англоезичната методическа литература по даден проблем, свързан с

педагогическата комуникация и управлението на учебния процес и устното му представяне по време на семинарите.

 Изготвянето на педагогическа документация на ЧЕ е свързано с писмена методическа разработка (под формата на

урочен план и самооценка на проведено занятие).

 Учебната симулация предполага въплътяване в ролята на учител на група обучавани (останалите студенти от

курса) и провеждане на част от учебно занятие (2-3 дейности, ~ 20-30 минути) за представяне на особеностите на

ефективната педагогическа комуникация на ЧЕ в процеса на ЧЕО; следва групово обсъждане и критичен анализ на

симулацията..