EDUB801 Обучителни компютърни игри

Анотация:

В курса се разглеждат теми свързани с приложението на образователни компютърни игри в учебните дейности. Акцентът е върху описание на характеристиките на налични образователни компютърни игри и адаптирането им в учебните дейности; Разарботване на игрови елементи в среди за игровизация и създаването на сценарии и прототипи на образоватлени компютърни игри в среда за блоково програмиране.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

проф. Даниела Тупарова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Развиват се умения за творческо създаване на образователни компютърни игри з аначален етап, оценяване на съществуващи игри и подбор и адаптация на игри игрови елементи за постигане на конкретни образователни цели.
Предварителни изисквания:
Имения за работа с текстообработваща сиистема, софтуер за презентации, среда за блоково програмиране - Scrtach.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Компютърни образователни игри – основни характеристики
 2. Компютърни образователни игри в интернет - примери
 3. Игровизация в образованието. Среди за игровизация
 4. Разработване на игрови елементи в среди за игровизация (Kahoot!, Wordwall и др.)
 5. Разработване на игрови елементи в среди за игровизация (LearningApps)
 6. Изисквания към създаване на сценарии на образователна компютърна игра
 7. Представяне на описания на съществуващи образователни компютърни игри и игрови елементи в среди за игровизация.
 8. Проектиране на сценарии за образователна компютърна игра
 9. Създаване на прототипи на създадените сценарии с познати средства – презентации, среда за блоково програмиране - дизайн
 10. Създаване на прототипи на създадените сценарии с познати средства – презентации, среда за блоково програмиране – изграждане на декори и герои
 11. Създаване на прототипи на създадените сценарии с познати средства – презентации, среда за блоково програмиране - реализация
 12. Създаване на прототипи на създадените сценарии с познати средства – презентации, среда за блоково програмиране - реализация
 13. Създаване на прототипи на създадените сценарии с познати средства – презентации, среда за блоково програмиране – тестване
 14. Представяне на създадените сценарии и прототипи на игри
 15. Представяне на създадените сценарии и прототипи на игри

Литература по темите:

Тупаров, Г., Николова, Е., Тупарова, Д., Керемедчиев, Д., Механджийска, К., Велева, В., (2021) Интегрирано игрово базирано обучение по компютърни науки, Инфовизион, ISBN 978-619-7442-61-8

Стоянова, М., Тупарова, Д., Тупаров, Г., Самарджиев, К., Касева, М., (2021) Образователни компютърни игри и игровизация в обучението по математика, Инфовизион, ISBN 978-619-7442-60-1

Георгиева Р., Д. Тупарова, Образователни компютърни игрови среди за обучение по програмиране и развитие на алгоритмичнo мислене − сравнителен анализ, МАТЕМАТИКА И МАТЕМАТИЧЕСКО ОБРАЗОВАНИЕ ISSN 1313-3330, 2019

Tuparova, D., Possibilities for development of algorithmic thinking through game based learning and unplugged activities in primary school, 15th ANNUAL INTERNATIONAL CSECS CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND EDUCATION IN COMPUTER SCIENCE Fulda, Germany, June 28th to July 1st 2019

63. Касева, М, Тупарова, Д., Тупаров, Г., (2020) ЕДИН СЦЕНАРИЙ ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНА КОМПЮТЪРНА ИГРА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС, Юбилейна международна научна конференция „Синергетика и рефлексия в обучението по математика“, 16-18 октомври 2020г., Пампорово, България, стр. 265-270, ISBN: 978-619-202-595-3, НРС на НАЦИД,

http://srem2020.fmi-plovdiv.org/wp-content/uploads/2020/10/6_8_Kaseva_Tuparova_Tuparov.pdf

Средства за оценяване: