BCLB862 Разработване на учебни материали

Анотация:

Курсът насочва вниманието към учебните средства за чуждоезиково обучение. Той изгражда умения за теоретичен анализ, практическо приложение на нормативни документи и методически постановки, както и за авторско разработване на продукти за учебни цели.

Неговата основна цел е да подготви студентите за методически компетентно оценяване, избор и използване на съществуващи учебни системи по чужд език, както и за самостоятелна разработка на учебни материали в съответствие с особеностите и нуждите на конкретни групи учещи.

Разглеждат се основни въпроси на теорията за учебните системи, на образователната политика, основни компоненти на учебника по чужд език, условията и процедурите за неговото оценяване и одобряване, видове учебни материали, тяхната същност, предназначение, структура.

прочети още
Начална училищна педагогика и чужд език

Преподавател(и):

доц. Елена Савова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• Критерии, нормативни документи и процедури за оценяване на учебни комплекси;

• Видове учебни материали и учебни ресурси.

2) могат:

• Да оценяват, избират и прилагат компетентно учебни комплекси съобразно с конкретна възрастова група ученици и конкретни условия на обучение;

• Да оценяват, избират и прилагат компетентно допълнителни учебни материали в съответствие с конкретни учебни цели;

• Да използват учебни, информационни и технически ресурси на преподавания чужд език;

• Да създават авторски учебни материали, съобразно конкретна група учещи, цели и условия на обучение.


Предварителни изисквания:
Познания по дидактика и методика на чуждоезиковото обучение, компетентност по съответния чужд език на ниво над В2.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Georgieva, Maria. How Communicative Are Some of the Locally Produced English Course for Chidren? Сп. Чуждоезиково обучение, 2004, бр.4

Гочева, Емилия. Чуждоезиково обучение. Теория и практика на учебника. Лодос, София, 2000

Dubin, F., E. Olshtain. Course Design. CUP, 200-

Kast, Bernd, Neuner, Gerd. Zur Analyse, Begutachtung und Entwicklung von Lehrwerken fur den fremdsprachlichen Deutschunterricht, Langenscheidtр 1998

Nodari, Claudio. Perspektiven einer neuen Lehrwerkkultur. Padagogische Lernziele im Fremdsprachenunterricht als Problem der Loehrwerkgestaltung. Aarau: Sauerlander, 1998

Пенев, Ангел и др. Съвременни изисквания към учебника. София: Народна просвета, 1977

Петров Петров. Актуални проблеми на теорията на училищния учебник. Сп. Народна просавета, кн.10, с. 13-26

Петров 2004: Петров П. Дидактика. Изд. «ВЕДА СЛОВЕНА» - ЖГ, С.

Рашева-Мерджанова, Яна. Експертната компетентност на учителя по отношение на училищните учебници, сп. Педагогика, 2010, бр.1, с.5-23

Рашева-Мерджанова, Яна. Яна Рашева-Мерджанова. Методика и инструментариум за оценяване на архитектониката и хигиенните качества на училищния учебник, сп. Педагогика, бр.2, 2010, с.4-15

Савова, Жулиета. Критерии за избор на учебници. София: СИЕЛА, 2003

Стефанова, Павлина. Учебният комплекс по чужд език в представите на българските потребители, сп. Чуждоезиково обучение, 2007, кн.6

Стефанова, Павлина. Учебният комплекс в теорията и практиката на чуждоезиковото обучение, издателска къща „АНУБИС”, 2007

Funk, Hermann. Qualitatsmerkmale von Lehrwerken prufen – ein Verfahrensvorschlag. Babylonia 3/04, 2007 www.babylonia-ti.ch

Rosler, Dietmar, Nicola Wurffel. Lehrmaterialien und Medien. Deutsch lehren lernen – 5.Stuttgart: Ernst Klett Sprachen, 2017

Нормативни документи:

Наредба № 4 от 30 ноември 2015 г. за учебния план Наредба № 5 от 30 ноември 2015 г. за общообразователната подготовка

Наредба № 10 от 19.12.2017 г. за познавателните книжки, учебниците и учебните помагала

Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Учебни програми по чужд език https://www.mon.bg/bg/28Наредба № 11 от 01.09.2016 г. за оценяване на резултатите от обучението на учениците

Средства за оценяване:

Представяне и оценяване на самостоятелните разработки по предварително уточнен план.