ARAB819 Арабски национализъм: текстове и интерпретации

Анотация:

Курсът запознава студентите с проблема на национализма и националната идентичност в страните от Близкия изток. Разглеждат се основни въпроси за това какво е нация, как се създават нациите, проследяват се различните теории за национализма, различните форми на национализма и тяхното проявление в арабския свят. Студентите работят с основните текстове, представителни за трите форми на арабския национализъм: панарабизма, панислямизма, национализмът на отделните арабски страни.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

доц. Мариана Малинова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните концепции за нация;

• теориите за национализма;

• запознават се с основните текстове на арабския национализъм;

• историческия опит на арабските страни, довел до различните видове национализъм в арабския свят.

2) могат:

• да различават типовете нации и национализми и техните проявления в конкретен исторически контекст;


Предварителни изисквания:
знания по арабски, работи се с арабски текстове

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Основна:

1. Гелнър, Нации и национализъм. Прев. Ив. Ватова и Алб. Знеполска. София: Панорама, 1999.

2. Андерсън, Б., Въобразените общности, София: Критика и хуманизъм, 1998.

3. Dawisha, A. Arab nationalism in 20th century. From Triumph to Despair. Princeton University Press 2003.

4. Абу Халдун Сати ал-Хусри, Ма хия ал-Каумия? Абхас уа дирасат.ала дауи ал-ахдас уа-л-надарият (Какво е национализмът? Изследвания в светлината на събитията и на теорииите), Бейрут 1963.

5. Haim, Sylvia (ed.), Arab Nationalism. An Antology, University of California Press, 1962.

Допълнителна:

Rashid Khalidi, Palestinian Identity: The Construction of Modern National Consciousness (New York: Columbia University Press, 1997.

Malik Mufti, Sovereign Creations: Pan Arabism and Political Order in Syria

and Iraq, Ithaca, New York: Cornell University Press, 1996.

Средства за оценяване:

Участие в семинари; писмени задачи;