ARAB746 Ислямът на Балканите

Анотация:

• Като възприема тематично-проблемния подход, курсът проследява появата и разпространението на исляма на Балканския полуостров, създаването на ислямските религиозни институции и формирането на различните мюсюлмански общности на Балканите.

• Курсът се спира на процесите на религиозна конверсия, на взаимоотношенията между ислям и политика, ислям и икономика и разглежда и други съществени (етнодемографски, социални, културни и пр.) аспекти на изучаваната проблематика, които могат да спомогнат за осмислянето на историята на религиите и религиозните общности в региона, на етническите и националните отношения и сложните социални и културни процеси на Балканите както в миналото така и днес.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и литература)

Преподавател(и):

доц. Светла Янева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

. Курсът има за цел да даде необходимата подготовка на студентите за опознаване и задълбочено осмисляне на историята на исляма на Балканите.

. Студентите развиват умения за работа с изворов материал и различни историографски източници за анализ и синтез на историческите процеси на фона на балканската и световната история, които могат да бъдат приложени както в научноизследователската, така и в образователната и експертната сфери.
Предварителни изисквания:
няма

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Балканите – кръстопът на народи, култури и цивилизации
 2. Поява и разпространение на исляма на Балканите
 3. Статутът на етно-религиозните общности в Османската империя
 4. Ислямските религиозни институции в османските Балкани
 5. Контакти и конфликти между исляма и другите религии и конфесии на Балканите – миналото
 6. Религиозната конверсия в Османската империя
 7. Ислям и политика на Балканите
 8. Ислям и икономика на Балканите
 9. Ислямската култура на Балканите
 10. Ислям и модернизация
 11. Ислямът на Балканите: етнодемографски аспекти
 12. Хетеродоксалният ислям на Балканите
 13. Мюсюлманските общности на Балканите
 14. Ислямът на Балканите през погледа на другите
 15. Взаимоотношенията между исляма и другите конфесии на Балканите – наследство и настояще

Литература по темите:

Георгиева, Цв. Трансформациите на един сблъсък на цивилизации – християнството и исляма на Балканите. – В: Балкански идентичности. Ч. 3. С., 2003, с. 49–76.

Желязкова, А. Разпространението на исляма в западнобалканските земи под османска власт ХV – ХVІІІ век. С., 1990.

Пеев, Й. Ислямът. – В: История на религиите. С., 1999, 239–346.

Пеев, Й. История и философия на една религия. С., 1984.

Съдбата на мюсюлманските общности на Балканите. Т 1 – 8. Международен център по проблемите на малцинствата и културните взаимоотношения. С., 1997–2001.

Norris, H. Т. Islam on the Balkans. Religion and society between Europe and the Arab world. Columbia, 1993.

Георгиева, Цв. Съжителството като система в ежедневния живот на християни и мюсюлмани в България. – В: Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. С., 1994, 136–154.

Георгиева, Цв. Османската империя между газавата и системата на милетите. – В: Културни, исторически и етнополитически отношения между християнството и исляма на Балканите ХIV-ХV век. С., 1995, с. 63–74.

Градева, Р., Св. Иванова. Изследване на историята и съвременното състояние на мюсюлманската култура по българските земи – народен и висок пласт. – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. Съст. Р. Градева и Св. Иванова. С., 1998.

Граматикова, Н., Неортодоксалният ислям в българските земи. Минало и

съвременност. С., 2011.

Желязкова, А. (съст.) Връзки на съвместимост и несъвместимост между християни и мюсюлмани в България. С., 1995.

Кил, М. Разпространение на исляма в българското село през османската епоха. (15-18 в.). – В: Мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. С., 1998, 56–124.

Конеска, Е. Преглед на бекташискиот дервишки ред во Р. Македониjа. – В: Данова, Н. (съст). Балканите между традицията и модерността. Административни, социално-икономически и културно-просветни институции в балканските провинции на Османската империя (XVIII–XIX век). С., 2009, 229–255.

Норис. Х. Противоположни възгледи за суфийската дейност на Балканите и в Османския Изток, споделяни от западни наблюдатели през 19. в. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. С., 2001, 285–299.

Радушев, Е. Смисълът на историографските митове за ислямизацията. – В: Балканските идентичности. Ч. 3. С., 2003.

Стоянов, Ю. Наблюдения върху някои паралели между хетеродоксни християнски и ислямски космогонични традиции в османския период. – В: История на мюсюлманската култура по българските земи. Изследвания. С., 2001, 167-191.

Тодорова. М. Балкани. Балканизъм. С., 1999.

Adanir, F., S. Faroqhi (eds.) The Ottomans and the Balkans. A Discussion of Historiography. Leiden-Boston-Koln, 2002.

Braude, B. B. Lewis. Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society. New York-London, 1982.

Braude, B. Foundation Myths of the Millet System – In: Braude, B., B. Lewis. Christians and Jews in the Ottoman Empire. The Functioning of a Plural Society. New York-London, 1982, vol. I., 69-88.

Ergin, N., Ch. Newmann, A. Singer (eds.) Feeding people, feeding power. Imarets in the Ottoman Empire. Istanbul, 2007.

Goffman, D. Ottoman Millets in the Early Seventeenth Century. – New Perspectives on Turkey, 1994, II, 133-158.

Kazgan, G. Migration mouvements in the Ottoman Empire and the Turkish Republic from the end of the 18th c. to the present day. – In: Les migrations internationales de la fin du XVIIIe siecle a nos jours. Paris, 1980, 616-641.

Minkov, A. Conversion to Islam in the Balkans. Kisve bahas? petitions and Ottoman social life, 1670–1730. Leiden–Boston, 2004.

Nielsen, J. Tensions between the local and the global in Islamic Revival. – В: Етнология на суфитските ордени – теория и практика. Желязкова, А., Й. Нилсен (съст.). С., 2001.

Zhelyazkova, A. The Penetration and Adaptation of Islam in Bosnia from the Fifteenth to the Nineteenth Century. – Journal of Islamic Studies 5, 1994, 187-208.