ARAB810 Практически арабски език

Анотация:

Курсът е от 120 учебни часа и включва работа върху разнообразни по съдържание текстове от областта на худ.литература, масмедиите, историята и религията на арабския свят. По време на работата по текстовете се предвижда особено внимание на устния коментар от страна на студентите.

прочети още
Арабистика (Арабски език, култура и  литература)

Преподавател(и):

 Салех Брик  

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите трябва да:

знаят:

- да съставят правилни в граматично отношение фрази на арабски език

- да имат широк поглед върху езика и културата на арабския свят

могат:

- да коментират устно и писмено теми с разнообразно съдържание


Предварителни изисквания:
Успешно завършени курсове по арабски до АРАБ 810.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Ал-Китаб фи таалум ал-люга ал-арабия, част 3.

Средства за оценяване:

тестове, участия в дискусии