BAMB825 Устойчив маркетинг

Анотация:

Целта на курса е да се научат специфичните задачи на устойчивият маркетинг и неговата обвързаност със зеления и екологичният маркетинг.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

доц. Надежда Димова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

съвременните виждания за същността на устойчивият маркетинг и осъзнават неговата ключова роля в дейността на организациите, чрез решаване на казуси и проблемни ситуации.

процеса на анализ на обкръжаващата среда, провеждането на маркетингови проучвания и изграждането на маркетингова информационна система, проучване на потребителското поведение и факторите, които го обуславят, чрез решаване на практически задачи.

Разбират процеса на разработване на целевия пазар на организацията чрез прилагане на знанията напрактика;

Получават знания за значението и основните характеристики на елементите на маркетинг микса на организацията, с помощта на практически задачи.

2) могат:

Да използват устойчивият маркетингов категориен апарат напрактика;

Да прилагат основните маркетингови принципи при решаване на конкретни практически казуси.
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Котлър, Ф, Маркетинг 4.0: От традиционното към дигиталното, 2019