BAMB801 Международен маркетинг

Анотация:

Целта на курса е да запознае студентите с концепцията за интернационален и глобален маркетинг, с необходимостта “Going Global”, дали това е необходимо на всяка цена, какви са стратегиите, формите, моделите и инструментите за излизане на интернационални пазари.

прочети още
Маркетинг

Преподавател(и):

проф. Иван Боевски  д-р
проф. Светла Бъчварова-Пиралкова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

? Как заобикалящата среда влияе на международния и глобален маркетинг;

? Важността на културната среда и междукултурните различия за изработването на интернационалните стратегии и за използване на адекватни инструменти;

? Концепцията “Going Global”;

? Дали интернационализирането на конкретната компания е необходимо на всяка цена;

? Интернационалния маркетингов микс;

? Формите, моделите и инструментите за излизане на интернационални пазари.

2) могат:

? Да анализират заобикалящата среда и я използват за изработване на интернационални и глобални маркетингови стратегии;

? Да оценяват спецификата на културната среда и междукултурните различия и да ги използват за целите на международния и глобален маркетинг;

? Да фокусират интернационалните и глобални маркетинговите инструменти към глобалния клиент;

? Да избират адекватната маркетингова стратегия и бизнес план за конкретните пазари;

? Да определят мястото на конкретната компания във веригата на стойността и да адаптират маркетинговите действия в тази връзка.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

? Маркетинг

? Мениджмънт

? Микро- и макроикономика

? Общи икономически, финансови и организационни познания.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Поради големия брой на специализирана литература, по долу съм дал само бай-важните. По време на преподаване на конкретната тема ще дам по разширена библиография.

I. Основна

1. Svend Hollensen, (2017). Global Marketing : [Електронен ресурс] Pearson Education Limited.

2. Терпстра, В., Сарати, Р.(2002). Международен маркетинг, УНСС.