PHIB719D Критическа теория и съвременна социална критика

Анотация:

Курсът разглежда основите на критическата теория, историческото възникване и влияние в съвременността и главните понятия, използвани от критическите теоретици в областта на съвременната социална критика.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

доц. Христо Гьошев  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1 знаят:

Основните понятия и тенденции на развитие в критическата теория и нейното съвременно теоретично наследство.

Многообразните съвременни социални и политически феномени, предмет на приложение на критическата теория и съвременните тенденции в областта на социалната критика.

2) могат:

да анализират и обсъждат съвременни социално-политически проблеми.

да се ориентират в съвременните социални контексти, в които е приложима социалната критика


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Кант, И. Критика на практическия разум. София 1992.

Кант, И. Критика на чистия разум. София 1993.

Барбър, Б. Джихад и Максвят. София 2008.

Бенямин, В., Художествена мисъл и културно самосъзнание. София 1989.

Лукач, Д. Трудът като модел на обществената практика. В Идеи в културологията, Т.1. София 1990.

Маркузе, Х. „Едноизмерният човек", София, Христо Ботев, 1997.

Тейлър, Ч. Изворите на Аза. София 2003.

Фром, Е. Бягство от свободата. София 1992.

Хабермас, Ю. Морал, право и демокрация. София 1999.

Хоркхаймер, М.; Адорно, Т. Диалектика на просвещението. София 1999.