PHIB617D Социална философия

Анотация:

• Главната образователна задача, която си поставя курсът, е да запознае студентите с някои от централните категории на социалната философия. Социалната философия е исторически сравнително млада философска дисциплина. Тя започва да се формира през 18 век. Нейното развитие е свързано с осмислянето на същността и следствията на процеса на модернизация. Ето защо вниманието напълно естествено е съсредоточено върху философски проблематизации във философията на последните два века.

• В курса се формулира и обосновава принципното разбиране, че социалната философия представлява диагностика и критика на патологиите на модерните общества. Заедно с това се подчертава, че това е само едно от съществуващите определения на социалната философия.

• Зад всяка от разглежданите категории се крие комплекс от проблеми, които имат теоретичен характер, но заедно с това имат и важни практически импликации. Очаква се, че придобитите познания ще станат предпоставка за това, студентите да разбират начина, по който е устроен и функционира обществения ред на модерните общества, да разпознават и разбират главните техни проблеми и в да си изградят способност да действат като самостоятелни и критични членове на обществото. В това се състои възпитателната задача на курса.

прочети още
Философия ДО

Преподавател(и):

проф. Христо Тодоров  д-р
проф. Димитър Вацов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти трябва да:

1) знаят:

• в какво се състои спецификата на социалната философия като диагностика и критика на патологиите на модерните общества;

• какъв е смисълът на основните категории на философското мислене за обществото и да различават нюансите в техните значения;

• кои са комплексите от проблеми, които се крият зад всяка от разглежданите категории и да ги интерпретират философски.

2) могат:

• да използват категориите на социалната философия като инструменти за анализ и преценка на теоретични концепции и за осмислянето на реални проблеми на съвременните общества;

• разбирайки начина, по който е устроен и функционира обществения ред на модерните общества, да разпознават и разбират главните техни проблеми и да действат като пълноценни членове на обществото.


Предварителни изисквания:
Няма

Форми на провеждане:
Дистанционен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

АДОРНО, ТЕОДОР; ХОРКХАЙМЕР, МАКС: Диалектика на Просвещението, София 1999.

АРЕНТ, ХАНА: Човешката ситуация, София 1997.

АРОН, РЕЙМОН: История и диалектика на насилието, София 1997.

БАУМАН, ЗИГМУНТ: Постмодерната етика, София 2001.

БЕК, УЛРИХ: Световното рисково общество, София 2001.

БЕК, УЛРИХ: Що е глобализация? София 2002.

БЕНХАБИБ, ШИЙЛА: Ситуирането на Аза. София 2002.

ВЕБЕР, МАКС: Протестантската етика и духът на капитализма, София 1993.

ГИДЪНС, АНТЪНИ: Социология, София 2003.

ДЮИ, ДЖОН: Човешка природа и поведение, София 2001.

ДЮРКЕМ, ЕМИЛ: За разделението на обществения труд, София 2002.

ЗИМЕЛ, ГЕОРГ: Социология. Изследвания върху формите на обобществяване, Велико Търново 2002.

КРИТИКА И ХУМАНИЗЪМ, Мултикултурализмът бр. 16, 2003.

ЛЕВИНАС, ЕМАНЮЕЛ: Тоталност и безкрайност, София 2000.

ЛЕНИН, ВЛАДИМИР ИЛИЧ.: Държавата и революцията, София 1985.

ЛИОТАР, ЖАН-ФРАНСОА: Постмодерната ситуация, София 1996.

МАРКУЗЕ, ХЕРБЕРТ: Едноизмерният човек, София 1997.

МЕРЛО-ПОНТИ, МОРИС: Хуманизъм и терор, София 1998.

МОНТЕСКЬО, ШАРЛ: За духа на законите, София 1984.

ОРТЕГА И ГАСЕТ, ХОСЕ: Бунтът на масите, София 1993.

ОРТЕГА И ГАСЕТ, ХОСЕ: Темата на нашето време, София 2002.

РОРТИ, РИЧАРД: Случайност, ирония и солидарност, София 1998.

РУСО, ЖАН-ЖАК: За обществения договор, София 1996.

ТЕЙЛЪР, ЧАРЛС: Мултикултурализъм, София 1999

ТЕЙЛЪР, ЧАРЛС: Безпокойството на модерността, София 2001.

ФРОМ, ЕРИХ: Анатомия на човешката деструктивност, София 2003.

ФУКО, МИШЕЛ: Генеалогия на модерността, София 1992.

ФУКО, МИШЕЛ: Власт, изд. Критика и хуманизъм, София 1997.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Философия на езика и социална теория, София 1999.

ХАБЕРМАС, ЮРГЕН: Морал, право и демокрация, София 1999.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Феноменология на духа, София, 1999.

ХЕГЕЛ, ГЕОРГ ВИЛХЕЛМ ФРИДРИХ: Философия на правото, София 2002.