MUSB914 Семинари: Музикална история и теория - ІІI част

Анотация:

Курсът има за цел да обогати професионалния опит на студентите със семинари в тематиката история и теория на музиката.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.
проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Завършилите това обучение ще имат още по-широки професионални познавателни хоризонти, както и специализация по темите на посетените семинари в областта на история и теория на музиката.
Предварителни изисквания:
Познания по история и теория на музиката.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Семинар

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Изготвя се индивидуално според интересите, текущата работа и специализационната насоченост на студента, в зависимост и от семинарите, които може да посети в семестъра.

Литература по темите:

Функция от индивидуалния тематичен план.

Средства за оценяване:

По принцип, оценяването се осреднява - но събеседването може да се окаже решаващо.