MUSB753 Методика на обучението по музика и танц

Анотация:

доц. Георги Петков

Курсът запознава студентите с целта и задачите на методиката на обучението по нардни инструменти и народно пеене.

За класическите, поп и джаз инструменти и пеене курсът се води от съответните преподаватели.

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

Курсът се занимава с методиката с която един хореограф може да предаде на практика своята творческа идея . Психологическите и педагогически похвати , които е нужно да владее един хореограф – постановчик , са едно от най-важните качества които трябва да развие един съвременен творец. Ролята и мястото на качеството да владееш работната ситуация и маайсторството да доведеш различните етапи на сътворяването на сценичен продукт до финален и завършен вид в който хореографа има нужда , е много основен момент в усвояването на тази професия . Не винаги един много добър танцьор – изпълнител може да работи в екип и да развива свои идеи с други професионалисти .

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Георги Петков  д-р
гл. ас. Илиян Парасков  д-р
гл. ас. Маргарита Кръстева-Стойчевска  д-р
проф. Милена Шушулова-Павлова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите да познават основните основните методически принципи и проблеми при обучението на народни певци и инструменталисти и да ги ползват успешно в практическата си дейност.

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• основните правила и закони при преподаването на български народни танци в различни възрастови групи;

• как се построява учебен час по български народни танци в зависимост от възраста и танцовите умения на децата;

• спецификата при методиката на преподаване на БНТ при различните възрастовите групи и техните индивидуални възможности;

2) могат:

• Да построяват учебен час по БНТ на деца от детски градини;

• Да провеждат самостоятелни занимания на деца от различни възрастови професионални групи;

• Да преподават в учлища със специализирано изучаване на БНТ, както и в танцови школи с деца от различни възрасти;


Предварителни изисквания:
• Да са изучени от І до ІV част народно пеене или съответния - инструмент/пеене или танцово изкуство.

• Солфеж и теория на музикалните елементи

• Музикален фолклорФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Предмет на методиката на преподаване на български народни танци
 2. Начални стъпки в обучението по български народни танци
 3. Възрастови групи и индивидуални особености
 4. Основни дидактически принципи
 5. Особености на началното обучение при различните фолклорни танци
 6. Методика на преподаването на БНТ в детската градина.
 7. Методика на преподаването на БНТ в начален курс - от 1 до 4 клас
 8. Методика на преподаването на БНТ в начален курс - от 1 до 4 клас
 9. Методика на преподаването на БНТ в среден курс - от 5 до 7 клас
 10. Методика на преподаването на БНТ в среден курс - от 5 до 7 клас
 11. Методика на преподаването на БНТ в горен курс - от 8 до 12 клас
 12. Методика на преподаването на БНТ в горен курс - от 8 до 12 клас

Литература по темите:

“Звукоизвличане и орнаментика при народното пеене” – Анка Кушлева.

Сборници

Материали предоставени от преподавателя

гл. ас. д-р Маргарита Кръстева-Стойчевска

• Абрашев, Г. Въпроси на хореографската теория, Наука и изкуство, С., 1989.

• Абрашев, Г. Тематична и сюжетна форма на танца // Художествена самодейност, 1957, №5

• Абрашев, Г. Композиция и форма на танца, С. 2001

• Въгларов, С. Български народни хора, Медицина и визкултура. С., 1967.

• Григоров, Б. Кратка история на българската фолклорна хореография, С. 2008

• Дженев, К. Кинетография, Наука и изкуство. С. 1979.

• Дженев, К., К. Харалампиев. Теория за строежа на движенията в българската народна хореография, Наука и изкуство, С., 1965

• Дженев, К., К. Харалампиев. Универсален танцопис, Наука и изкуство. С., 1971

• Дженев, К. Репертоар, фолклор, творчество // Художествена самодейност, 1980, №7

• Джуджев, С. Българска народна хореография, издателство на МНП, С., 1945.

• Кацаров, Р. Български танцов фолклор, Просвета, С., 1955.

• Кутева, М. Народните игри и обичаи на сцената // Художествена самодейност, 1980, №10

• Илиева, А. Българският народен танц.// Художествена самодейност, 1982, №11

• Илиева, А. Сериозни игри.// Художествена самодейност, 1985, №8

• Илиева, А. Българският танцов фолклор в постановките на държавните ансамбли за народни песни и танци.// Български фолклор, 1987, №3

• Илиева, А. За някои танцови архетипи в моминската пролетна обредност. В: Проблеми на българския фолклор. Т.8: С., 1991

• Илиева, А. Теория и анализ на фолклорния танц: принципи на формообразуването в българския танцов фолклор. С., 2007

• Петров, Кр. Български народни танци от Северозападна и Средна Северна България, Народна просвета, С., 1986.

• Петров, Кр. Български народна хореография от Североизточна България - Добруджа, Просвета, С., 1993.

• Петров, Кр. Български народни танци от Средна Западна България, В. 2004

• Петров, Кр. Български народни танци от Югозападна България – Пирин, В. 2008

• Стуколкина, Н. Четыре экзерсиса, Всероссийское театралное общество. М., 1972 г.

• Списание “Танцов фолклор”.

• Харалампиев, К. Сценично поставяне на народните танци // Художествена самодейност, 1981, №9

• Шулеков, Н. Танц и сцена. За хореографското претворяване на сценичното пространство // Художествена самодейност, 1982, №5

• Щърбанова, А. Тяло и танц // Български фолклор, 1995, № 4

• Щърбанова, А, Антропология на танца // Български фолклор, 1994, №2

• Янакиев, Йо. Български танцов екзерсис, УИ “Неофит Рилски”. Б., 2000.

Средства за оценяване:

Текущия контрол се осъществява по време на 5-та, 10-та и 15-тата седмица на семестъра

•участие и активност на студента по време на занятия – 50%

•самостоятелни задания 50%

След края на семестъра студентите полагат устен практически изпит върху разучения материал.