MUSB534 Музикален анализ - І част

Анотация:

Музикалният анализ е основна музикалнотеоретична дисциплина. Тя има комплексен характер и осъществява връзки с теория на музикалните елементи, хармония, история на музиката, полифония.

Основна цел на музикалния анализ е разкриването на съдържанието на музикалните произведения и на логиката в тяхното развитие.

Дисциплината е свързана с различни форми на реализация в музиката - изпълнителска, педагогическа, научна, популяризаторска

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Елисавета Вълчинова-Чендова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса:

1.Ще знаят общите принципи на композиционно изграждане в тоналната музика, основните закономерности на музикалните форми и на музикалния синтаксис;

2.Ще могат практически да анализират периоди и прости форми (предимно в жанровете на миниатюрата и песента), ще придобият умения за разкриване характера на изразните средства в музикалното произведение
Предварителни изисквания:
Основни познания в областта на музикалната теория и музикалноисторическите епохи

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1.Михелс, У. Атлас "Музика". П., Летера, 2001.

2.Стоянов, П. Музикален анализ. С., 1993.

3.Цукерман, Л. Музыкальныие жанры и основы музыкальных произведений. М., 1988.

4. Bauer, Amy. "Cognition, Constraints, and Conceptual Blends in Modernist Music", Ashby, Arved, ed., 2004

5. Drabkin, William. Analysis (with Ian Bent) [New Grove Handbook in Music]. London: Macmillan, 1987

6.Kuhn, C. Analyse lernen. Kassel, 2002.

7. Meyer, Leonard. Emotion and Meaning in Music. Chicago: University Of Chicago Press, 1961.

8. Meyer, Leonard. Style and Music: Theory, History, and Ideology. Chicago: University оf Chicago Press, 1997.

Средства за оценяване:

Текущо оценяване: ТЕСТ 10 %, ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ 20 %, ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 20 %, ТЕСТ II 20 %, КОНТРОЛНА РАБОТА I 10 %, КОНТРОЛНА РАБОТА II 20 %

Финален изпит: ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА 50%, УСТЕН ИЗПИТ 50%