MUSB734 Полифония - I част

Анотация:

• Курсът по полифония в НБУ е насочен към разкриване на теоретични представи и изграждане на някои основни практически умения, свързани с полифоничността (съзвучаването при многогласие), най-вече в аспекта на относителната самостоятелност и равноправност на отделните гласове.

• Курсът по полифония се разгръща в 2 части:

1. Многогласът в западноевропейската музикална култура до края на ХVІ век - настоящият MUSB734 и

2. Многогласът в западноевропейската (и повлияната от нея световна) музикална култура от началото на ХVІІ век до съвременността - MUSB834.

• Обучението в Част 1 има за цел:

- чрез практическото усвояване на композиционната мисловност в базирания върху тази учебна програма курс на обучение (макар и само в рамките на старата мелодия и двугласа) да се осмислят като представи и овладеят като практически умения основните принципи на употреба (в старата европейска музика) на консонанса и дисонанса;

- да създаде у студентите представи и разбиране за възникването на едногласа, психологията на многогласа – и в частност на тези музикални произведения и стилове, при които отделните гласове са относително равнопоставени;

- да стимулира осмислянето на различните характеристики на едни или други изяви на полифоничност както като акустически принципи на съзвучаването, така и като стилови норми на строеж на многоглас, появили и изменили се в историческата променливост на музикалните жанрове и форми;

- да осветли исторически и еволюционно и появата на основни акордови вертикали и оформилата се логика на редуването им (акордовата функционалност), а оттам – развитието, утвърждаването и господството в определен исторически период на функционалната хомофонно-хармонична музика;

- да обогати и разшири слуховата практика и опит на студентите с многогласни инструменти, както и разбирането им за хоровата и оркестровата фактура и звучност;

- да създаде у студентите музикална и културологична база за подпомагане на развитието и на музикалния слух, и на възможността за многостранно осмисляне на практиката по солфеж, хармония и други музикално-теоретични дисциплини.

- да въведе студентите в принципите, особеностите и проблемите на осмисляне, свързани с историческата еволюция на многогласа в западноевропейската музика – от най-ранните му форми до края на ХVІ век;

- да подготви студента за изучаване на Част 2 от дисциплината полифония.

прочети още
Музика

Преподавател(и):

проф. Явор Конов  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите този курс студенти:

1) знаят:

- историко-еволюционните и технически характеристики на многогласните строежи в западноевропейската музика от най-ранните им форми до края на ХVІ век;

2) могат:

- да прилагат тези теоретични познания в практическа работа със съответни многогласни аудио и/или нотни записи на вокални, вокално-инструментални и инструментални творби, анализирайки ги в аспект на полифоничност;

- аналитично да работят с многогласни записи на музика – както за свои цели, така и за целите на педагогическите им възможности


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• нотация,

• солфеж,

• елементарна теория на музиката,

• хармония,

• история на музикатаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Основни понятия и термини в многогласа. Контрапункт и полифония. Хипотези за възникване на полифоничния строеж”. Етапи на развитието на полифонията
 2. Принципи на контрапунктирането. Начини на преобразуване на полифоничната тема. Грегориански хорал. За понятието "строг стил" (палестринов)
 3. Характеристики на старата мелодия. Написване на кантус фирмус. Системата на Йохан Йозеф Фукс за обучение по контрапункт
 4. Първи вид двуглас – нота срещу нота
 5. Втори вид двуглас – две ноти срещу една
 6. Трети вид двуглас – четири ноти срещу една
 7. Синкопът в двугласа. Четвърти вид двуглас – контрапункт в синкопи
 8. Раздробявания на синкопа
 9. Музикалното изкуство на ХІV век. Ars nova
 10. Полифонията на Възраждането. Пети вид двуглас – цветиста мелодия
 11. Свободен двуглас (две цветисти мелодии)
 12. Имитация. Видове. Прост и сложен контрапункт. Франко-фламандска полифонична школа
 13. Италианска полифонична школа
 14. Канон. Видове
 15. Полифонията в Англия (ХII – ХVI век)

Литература по темите:

Основни източници:

Конов, Я.: За полифоничността. Книга за студентите от НБУ. София, 2010

Сканирани ноти и текстове, както и линкове към съответни сайтове (съдържащи ноти, историко-теоретични текстови, анализи, вкл. мултимедийно поднесени) – качени от проф. д.н.

Явор Конов в системата „Мудъл” на НБУ

Допълнителни:

Абрашева, Светлана: Български народен двуглас, Наука и изкуство, София, 1974

Ангелов, Ангел: Контрапункт, част І и ІІ, 2-о изд., Пловдив, 1996-97

Ангелов, Ангел: Теория и технология на полиморфичната структура, Адванс, Пловдив, 1998

Белтрандо-Патие, М.-К.: История на музиката, част 1, София, Музика, 1997

Брашованов, С.: История на музиката, София, Издателство „Българска книга”, 1946

Бросар, С. дьо: Речник по музика (1705) – превод и коментари Явор Конов, Ниба Консулт, София, 2010

Илюстрована енциклопедия на музикалните инструменти от всички епохи и региони на света, текст Б. Абрашев и Вл. Гаджев, илюстрации Ант. Радевски, София, Кибеа, 2000

Конов, Явор: „Българските учебници по контрапункт и развитието на учебната дисциплина полифония (Кантус фирмус и двуглас)“, сп. Българско музикознание, БАН, София, 1989, кн. 3, 1989, с. 67-76

Конов, Явор: За Джозефо Царлино и Изкуството на контрапункта, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2003

Конов, Явор: Учебната дисциплина полифония (контрапункт) в България и в Русия, дипломна работа, София, Държавна музикална академия "Панчо Владигеров", 1991

Конов, Явор: „Фукс: един предговор“, сп. Музика. Вчера. Днес, кн. 6, 2003, с. 13-35

Крачева, Лилия. Музиката през вековете. Творци и творби. Част І. С., Марс, 2006

Лазаров, Ст.: История на нотното писмо, София, Наука и изкуство, 1965

Манолов, З., Дим. Христов: Полифония, София, Музика, 1965, 2/1977, 3/1992

Михелс, У.: Атлас Музика (в 2 тома), превод П. Куюмджиева, Пловдив, Летера, 2000

Музикален терминологичен речник, съст. Св. Четриков, София, Наука и изкуство, 1969

Хаджиев, П.: Елементарна теория на музиката, София, Музика, 1990

Царлино, Дж.: Изкуството на контрапункта, анотиран превод Я. Конов, София, Музикално общество „Васил Стефанов”, 2004 https://eprints.nbu.bg/id/eprint/3907/

Apel, W.: The Notation of Polyphonic Music. 900-1600. Fourth edition. Revised and with Commentary. Cambridge, Massachusetts, The Mediaeval Academy of America, 1949

Beale, Simon Russell: Sacred Music, The Gothic Revolution, Palestrina and the Popes, 2008, BBC Four. God's Composer (Tomás Luis de Victoria), BBC Four, 2011

Classical music, General Editor John Burrows, DK Eyewitness Companions, Dorling Kindersley Limited, 80 Strand, London WC2R ORL Penguin Group, 2005

Fawkes, Richard: History of Classical Music, Robert Powell (Narrator), Naxos Audio Books, Audio CD, 2006

Fux, J. J.: Gradus ad Parnassum, a facsimile of the 1725 Vienna Edition - New York, Broude brothers, 1966

Goodall, Howard: Story of Music, BBC2, 2013, https://youtu.be/I0Y6NPahlDE?si=TCRNFFC_nIggtmiy

Jeppesen, K.: Kontrapunkt, Leipzig, 1978

Jeppesen, Knud: Counterpoint: The Polyphonic Vocal Style of the Sixteenth Century, Dover Books On Music: Analysis, 1992

Jeppesen, K.: The Style of Palestrina And the Dissonance, Dover Publications, New York, 1970

Meritt, A.: Sixteenth-century Polyphony, Cambrige, Mass., 1946

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik, Tafeln und Texte, Band 1, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1977

Michels, U.: dtv-Atlas zur Musik. Tafeln und Texte, Band 2, Munchen, Deutscher Taschenbuch Verlag und Barenreiter-Verlag, 1985

Morris, R.: Contrapuntal Technique in the Sixteenth Century, Oxford, 1934

Schering, A.: Geschichte der Music in Beispielen, Leipzig, Breitkopf & Hartel, 1931

The Oxford Dictionary of Music (http://www.oxfordmusiconline.com/public/ )

The Study of Counterpoint from Johann Joseph Fux’s GRADUS AD PARNASSUM, translated and edited by Alfred Mann, W. W. Norton & Company, Inc. New York, 1965

Zarlino, G.: The Art of Counterpoint, Part Three of Le Istitutioni Harmoniche, 1558, transl. by Guy A. Marco and Claude V. Palisca, Yale Univ. Press, New Haven and London, 1968

Освен това: текстови, графични, аудио-, видео- и други файлове, налични в Интернет или в собствения ми електронен архив.

Средства за оценяване:

Принципно, оценяването се осреднява, обаче събеседването може да е решаващо.