CELB700 Хидробиология

Анотация:

Учебната дисциплина има за цел да даде обща представа за основните понятия и проблеми в общата и приложната хидробиология като съвременна и интердисциплинарна наука. Тя последователно разглежда разпределението на водите в хидросферата, видовете водни екосистеми, основните хидробиоценози и съобщества в тях.

Паралелно се отделя внимание на факторите и градиентите във водна среда. Специално място е ототредено на основните съвременни проблеми на водите като опазване, замърсяване и пречистване, както и на методите, подходите и системите за оценка на водното качество и екологично състояние на водните екосистеми.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

проф. Яна Топалова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

1) знаят:

Основните понятия на водните тела и водните екосистеми, основните съобщества и приложението на биологичната индикация за оценка на качеството, екологичната пърноценност на водите. Най-общо са запознати с основните групи проблеми, свързани с опазването на водите.

2) могат:

Да идентифицират и обсъждат възможните решения на проблеми, свързани с оценката и мониторинга на водните ресурси.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да имат основни знания по обща и неорганична химия, по екология, по основните биологични дисциплини като ботаника, зоология, микробиология.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Bitton, G, /1994/ Wastewater Microbiology, Willey-Liss, A. John Wiley & Sons, Inc., Publication, New York, p. 473

2. Kalinkov, P., Ribarova, I., Topalova, Y., Ninov, P., and Kukurin, K. (2003) Measuring Planing for Application of HSPF Model for Iskar River Catchment before Iskar Reservoir. Bul Aqua, no.1, pp. 35-39

3. Topalova Y. (2012) The Role of Biological Control in the Creation of Bioremediation technologies, in ed. Rajesh Arora, Microbial Biotechnology, Energy and Environment. ISBN-13: 978 1 84593 956 4UK Ltd, Croydon, Cro4YY, pp. 297-309.

4. Узунов Й., Ковачев С. (2002) Хидробиология, Учебник за висшите училища.Пенсоф, София

5. Топалова Я. (2009) Биологичен контрол и управление на водопречистването

Средства за оценяване:

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ - 40 % / ПРАКТИЧЕСКА ЗАДАЧА -10 %/ УСТЕН ИЗПИТ - 40% / Самостоятелна работа:

Курсова работа на английски език, презентация на английски език, превод и резюме на научни статии -10%