CELB067 Промишлени биотехнологии

Анотация:

Целта на курса е да въведе и даде основни познания на студентите в няколко основни аспекта на биотехнологиите - Биотехнологии при растенията, животните и човека: биотехнологии на храни, биотехнологии на биологично-активни вещества, генна терапия, и Биотехнологии на околната среда: замърсяване на почвите и водите в околната среда; биотехнологични методи за очистване на околната среда, компостиране, биотехнологии за преработка за битови и промишлено замърсени отпадъчни води, Биотехнологии в енергетиката на антропогенните екосистеми.

Курсът цели да запознае студентите с многообразието от компоненти на науката “биотехнология”. Студентите ще усвоят терминологията и спецификата в сфери като консервантите, генно модифицираните храни, ваксините и различни технологии в областта на медицината и фармакологията.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Ботьо Захаринов  д-р
доц. Галина Сачанска  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти получават основни познания за същността на биотехнологиите при растенията, животните и човека и за биотехнологиите на околната среда.

1) Знаят: хронологично развитието на биотехнологиите през вековете до наши дни.

2) Могат: да резюмират и обсъждат аспекти от методите на биотехнологиите и техния висок икономически и социален аспект.


Предварителни изисквания:
Знания, получени в аудиторните курсове от предходните години

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Същност и класификация на биотехнологичните производства. Биотехнологиите през вековете.
 2. Приложение на биотехнологиите в околната среда
 3. амърсяване на околната среда с тежки метали и биоремедиация на почви.
 4. Замърсяване на околната среда с пестициди
 5. Биотехнологии за очистване на замърсявания в околоната среда. Компостиране. Технология Оксалор.
 6. Биотехнологии в енергетиката на антропогенните екосистем
 7. Биотехнологични производства на месни продукти
 8. Биотехнологични производства на млечни продукти.
 9. ТЕСТ Семинарно занятие.
 10. Биотехнологично производство на аминокиселини, витамини и други биологично-активни вещества
 11. Биотехнологично производство на вирусни и бактериални инсектициди.
 12. .Биотехнологично производство на антибиотици, пробиотици и ваксини.
 13. Биотехнологии за производство на водорасли
 14. Трансгенни растения и животни. ГМО храни.
 15. Тест. Семинарно занятие.

Литература по темите:

1. Влахов, С. 2004. Биотехнологични производства, София : Акад. изд. проф. М. Дринов 2004

2. Bitton, G. 2002. Encyclopedia of Environmental Microbiology, USA.

3. Glick B., Pasternak J. 2009. Molecular biotechnology: Principles and Appication of Recombinant DNA, ASM Press, Washingtom, 4th Edd.

3. Rennenberg R. 2007. Biotechnology for beginner. AP Cell Press, Oxford.

4. Pometto A., Shetty K., Palyath G., Levin, R. 2007. Food biotechnology ,Taylor & Francis Press.

5. Food biotechnology, 2011.

6. Biotechnology: Prospects and Application, 2013. Eds K. Salar, S. K. Gahlawat, P. Siwah, J. S. Duhan, Springer, India,

7. Biotechnology in Agriculture and Food Processing. Opportunities and Challenges , 2014. Eds Panesar, P., Marwaha S., Taylor and Francis Press.

.

Средства за оценяване:

ТЕСТОВЕ -50%

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ - 25%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ – 25%