CELB055 Компютърна биостатистика

Анотация:

" Курсът е въведение в методите на съвременната биостатистика като инструмент за анализиране и представяне на експериментални и неекспериментални биомедицински данни .

" Цели на курса: да запознае студентите с основните теоретични концепции на биостатистиката и с начините на използване на съвременни статистически пакети и по-специално - SPSS. Да създаде умения за самостоятелна работа: избор на подходящ статистически метод, интерпретация на резултатите.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Методи Трайков  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" основните принципи на използването на биостатистиката

" основните изисквания при подготовката на данните за анализ

" основните принципи на правилния и ефективен избор на статистически метод

2) могат:

" да избират подходящ модел на изследването и на извадката в зависимост от

структурата на данните

" да избират подходящ статистически метод за анализ на информацията

" да интерпретират статистическите резултати и да правят надеждни заключения.


Предварителни изисквания:
" Познания върху основните математически понятия в обема на гимназиалния курс

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Калинов К., СТАТИСТИЧЕСКИ МЕТОДИ В ПОВЕДЕНЧЕСКИТЕ И СОЦИАЛНИТЕ НАУКИ, НБУ,София, 2001.

Средства за оценяване:

Тест 50%

Други 50%