CELB051 Биомениджмънт и управление на качеството

Анотация:

Целта на курса е придобиване на управленски знания и умения за мениджмънт при различни управленски позиции, работа в екип, поведение в организационна среда и взаимодействие с доставчици и контрагенти.

прочети още
Биология - обща и приложна

Преподавател(и):

доц. Надя Миланова  д-р
проф. Яна Топалова  д.н.

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" Основното в технологията на мениджмънта.

2) могат:

" Да извършват управленски дейности;

" Да извършват управленски анализи;

" Да обосновават управленско решение;

" Да взаимодействат с доставчици и контрагенти.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Студентите следва да имат базово образование.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

Близнаков, Атанас. Десислава Костова. Природоползване и икономически развитие. // Годишник на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 2012, том. 54, св. ІV, Хуманитарни и стопански науки. с. 74-77.

Близнаков, Атанас. Мила Илиева. Информационен модел за управление и унищожение на пестициди в Ловешка област. // Екология и бъдеще. 2012, № 2, с. 43-48.

Близнаков, Атанас, Здравко Гъргаров, Надя Маринова. Екология и икономика. Икономика и екология. единство или несъвместимост. София, НБУ, 2011. 316 с.

Близнаков, Атанас. Десислава Костова. Управление на договорите за обществени поръчки в проектна среда. // Годишник на Минно-геоложки университет "Св. Иван Рилски" 2010, том. 53, св. ІV, Хуманитарни и стопански науки. с. 27-33

Близнаков Атанас, Десислава Костова. Анализиране управлението на договорите по оперативна програма "Развитие на човешките ресурси". // Год. МГУ "Св. Иван Рилски" - София, Свитък ІV: Хуманни и стопански науки, т. 52, 2009. с. 83-86

Близнаков, Атанас, Десислава Костова. Методология на научните изследвания. София, 2009, НБУ ЦДО, 20 с.

Близнаков, Атанас. Формиране на публично-частно партньорство за реализация на проекти. Сб. Управление на проекти по бюджета и европейските фондове. Международна асоциация "Открито образование", София, 2006. с. 35-41

Близнаков, Атанас, Веселина Илиева Определяне на замърсяването с тежки метали и арсен на земеделски земи в някои общини на област Монтана. // Геология и минерални ресурси, кн. 4, 2004. с. 6-9.

Близнаков, Атанас, Веселина Илиева. Тежки метали в българските почви. // Наука, 3, 2004. с 36 -41

Близнаков, Атанас, Васил Александров. Екологичен мениджмънт. София, 2003, НБУ ЦДО, 39 с.

Близнаков, Атанас. Инженерна екология. София, 2007, НБУ ЦДО, 94 с.

Богданова, Моника. Подбор и оценяване на персонал. София, Унив. изд. "Св. Климент Охридски", 2013. 600 с.

Владимирова, Катя. Стратегическо управление на човешките ресурси. теория и практика. София, НБУ, 2009. 440 с.

Данаилов, Данаил. Международен финансов мениджмънт. София, Изд. комплекс - УНСС, 2012. 204 с.

Закон за биоразнообразието

Закон за задълженията и договорите

Закон за лечебните заведения

Закон за подпомагане на земеделските производители

Захов, Владимир. Стратегии и модели за управление на човешките ресурси в лечебните заведения. София, Симел прес, 2011. 233 с.

Костадинова, Тодорка. Стратегическо управление на лечебните заведения. Варна, ИК Стено, 2006. 84 с.

Кънчев, Любомир, Жеко Байчев, Байко Байков, А. Халак, Атанас Близнаков и Силвия Коцева. Конценрация на 17 ?-Есрадиол и Тестостерон в краве мляко, сирене и масло. // Животновъдни науки, 2006, кн. 1, с. 29-32.

Национална програма за биомониторинг на България

Пенчев, Руслан. Управление на проекти. София, НБУ, 2003. 203 с.

Средства за оценяване:

ФОРМИ НА ОЦЕНЯВАНЕ ТЕКУЩ КОНТРОЛ КОМБИНИРАНО ОЦЕНЯВАНЕ ФИНАЛЕН ИЗПИТ

ТЕСТ 30 70 70

ПИСМЕНИ ЗАДАЧИ