ESPB737 Проект "Лексикален анализ на текст - словообразувателни модели, синоними, антоними, фразеологичен корпус"

Анотация:

Курсът е практически и има за цел:

- да развие у студентите умение да анализират думите, да ги групират в синонимни редове, да разкриват мотивацията/немотивацията в тях и др.;

- да представи пред студентите основните видове фразеологизми в испанския език, техния произход и др.;

- да създаде у студентите навици за правилен подбор на необходимата дума, словосъчетание или фразеологична единица;

- да разкрие функционалните взаимоотношения на лексикалните единици в речниковата система;

- да анализира тенденциите в развитието и функционирането на речниковата система;

- да подготви студентите за бъдещи изследвания в областта на семантиката, ономасиологията и лексикографията.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

- да оценяват и използват езиковото богатство на испанския език;

- да работят с речник: познават видовете речници и тяхната приложимост

- в какво се състои същността на лексикалното значение;

- в какво се състоят основни видове промени в лексикалната семантика.

2) могат:

- да анализират думите от гледна точка на парадигматичните и синтагматичните отношения между тях;

- да подбират необходимите лексикални и фразеологични единици

- да различават свободно основните лексикални равнища;

- да наблюдават, анализират и обобщават най-важните и типични явления, характерни за речниковия състав на съвременния испански език;

- да различават свободно основните лексикални равнища.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• в сферата на общото езикознание;

• по фонетика и фонология на испанския език;

• по практическа и теоретична граматика на испанския език;

• по испански език.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Лексикален анализ на текст: Варианти на думата. Видове думи. Антропоними. Топоними.
  2. Лексикален анализ на текст: Източници на формиране и обогатяване на речниковия фонд на испанския език.
  3. Лексикален анализ на текст:Териториална, времева и социална диференциация на испанския език.
  4. Лексикален анализ на текст: Вътрешна форма на думата. Мотивация в номинирането.
  5. Лексикален анализ на текст: Лексикалното значение. Семантична структура на думата. Полисемия. Омонимия. Синонимия. Антонимия. Паронимия.
  6. Лексикален анализ на текст: Фразеологични единици. Пословица. Поговорка.

Литература по темите:

Alonso, M.: Diccionario de sinonimos explicados. Matizacion, aclaracion, antonimos y frases. Madrid, 1984.

- Ahumada Lara, I.: Aspectos de lexicografia teorica. Granada, 1989.

- Bajo Perez, E.: Los diccionarios. Introduccion a la lexicografia del espanol. Gijon, 2000.

- Casares, J.: Introduccion a la lexicologia moderna. Madrid, 1950.

- Corpas Pastor, Gloria: Manual de fraseologia espanola. Madrid, 1996.

- Coseriu, E.: La creacion metaforica en el lenguaje. Montevideo, 1956.

- Florez, Luis: Apuntes de espanol. Bogota, 1977.

- Herreo Mayor, A.: Lengua, diccionario, estilo. Buenos Aires, 1944.

- Iribarren, J. M.: El porque de los dichos. Madrid, 1956.

- Kany, Ch.: Semantica hispanoamericana. Madrid, 1962.

- Kostiashkina, A. P.: Matarales de estudio para el curso de lexicologia del idioma espanol. Moscu, 1985.

- Lorenzo, E.: El espanol de hoy, lengua en ebullicion. Madrid, 1966.

- Moliner, Maria: Diccionario de uso del espanol. Madrid, 1975.

-Portier Navarro, Huguette. La polisemia lexica en espanol. Madrid 1991?

- Виноградов, В. С. “Курс лексикологии испанского языка”. Москва, 1994.

- Воронина М. М. „Пособие по лексикологии испанского языка” Antologia de la lexicologia espanola.

- Речници: двуезични, енциклопедични, синонимни, на американизмите и др.

Средства за оценяване: