ESPB735 Проект "Испанска литературна антология"

Анотация:

Проектът цели да провери усвоените от студентите знания в областта на литературните и културни феномени, историческото развитие на испанската литература и най-изтъкнатите и представители, както и способността им да осмислят различните влияния и тенденции, оказали влияния върху литературния процес на Полуострова. Освен това чрез този проект студентите могат да покажат уменията си за формулират и доказват значими тези, оформянето им като научен текст и подходящото им академично представяне, както и да изразяват самостоятелни мнения и литературни преценки.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

Са получили подробна представа за развитието на испанската литература и всички значими процеси, обуславящи нейното развитие. Познават най-ярките имена и събития, които са формирали водещите културни реалности в Испания и значението им за световната литературна съкровищница. Те могат да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на културологични и литературни тенденции в Испания с развитието на историческите и литературни процеси в Европа и Латинска Америка..
Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

- Добро владеене на испански език и интерес към историята на Испания.

- Познания за хода на историческото развитие на Испания и за културните и литературни процеси в Западна Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Проект

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

СЛАВОВА, Любка С.:Apuntes de historia de la literatura espanola, Sofia, Colibri, 2008.