ESPB734 Стаж: Преводачески стаж

Анотация:

Курсът е извънаудиторен кредитен и има хорариум от 120 академични часа. Състои се в изпълнение на професионални преводачески задачи под ръководството на преподавател. Практиката може да се провежда в специализираните зали и Учебно-практическите и изследователски звена на НБУ или във външна институция. В НБУ на студентите се възлагат:

• по писмен превод: различни видове писмени преводи, имащи връзка с проведеното обучение;

• по устен превод: симулиране на реални ситуации в преводаческа лаборатория или игрови делови преговори.

Извън НБУ – възлагат се задачи в зависимост от нуждите на външната институция.

Практиката протича от две до четири седмици и завършва с представен преводен продукт от студента.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

• основните теоретични постановки в науката за превода;

• познават най.често срещаните видове превод и тяхната специфика;

2) могат:

• да превеждат писмено с помощта на речник различните видове изучавани преводи;

• да превеждат устно несложни текстове от областта на обществено-политическата терминология и деловите преговори.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения по испански език, отговарящи най-малко на равнище С.2.1, съотносимо към изискванията според Езиковата рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Стаж

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Превод на специализирина летуратура.
  2. Превод на художествен текст.
  3. Устен превод.

Литература по темите:

Преводи на текстове, които се превеждат в преводачески агенции.