ENGB728 Практически английски език (ЧЕ В)

Анотация:

Курсът има за цел да развие знанията и уменията на студентите по английски език за езиковото ниво C1 според Общата европейската езикова рамка. Обучението е интегрирано и практически ориентирано. Развиват се паралелно четирите вида речева дейност – слушане, говорене, четене и писане. Задълбочават се граматичните и лексикалните познанията на студентите.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Мария Нейкова  д-р
гл. ас. Милка Хаджикотева  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• владеят езикови средства, чрез които могат да правят описания, да изразяват мнения и развиват аргументи, използвайки сложни изрази и конструкции;

• притежават широки познания за граматиката и лексиката на езика.

2) могат:

• да изложат мнението си на английски език в писмена или устна форма, с ясна аргументация, подходящи примери и логически издържано;

• да извлекат необходимата им информация от писмени и устни текстове на професионална или академична тема.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

Владеене на английски език на равнище В2 по Европейската езикова рамкаФорми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Английски

Теми, които се разглеждат в курса:

 1. Communication
 2. Education - Part 1
 3. Education - Part 2
 4. Entertainment - Part 1
 5. Entertainment - Part 2
 6. Holidays. Travelling - Part 1
 7. Holidays. Travelling - Part 2
 8. Moods and feelings - Part 1
 9. Moods and feelings - Part 2
 10. Health- Part 1
 11. Health- Part 2
 12. Jobs - Part 1
 13. Jobs - Part 2
 14. Environment - Part 1
 15. Environment - Part 2

Литература по темите:

Upstream Advanced: Student's Book & Workbook, Express Publishing

Учебни комплекси на ниво С1

Средства за оценяване: