ESPB754 Превод на специализиран текст

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти в теорията и практиката на писмения превод на научно-технически текст;

• с лингвистичните и екстралингвистичните характеристики на научния текст;

• със стилистичните особености на научно-техническата литература;

• с конкретните техники за писмен превод на научен текст;

• с методите на подбор на допълнителна информация и справочна литература.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите акпекти в теорията и практиката на писмения превод на научния текст;

• основните техники за превод на научно-технически текст.

2) могат:

• да открояват проблемните моменти в текста, да ги анализират и да им намират адекватни решения;

• да превеждат адекватно научно-технически текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят испански език на ниво С.1., съотносимо с Езиковата рамка на Съвета на Европа.

• да имат навици за анализ на различни видове текст;

• да имат обща култура в основните области на науката и техниката.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Общи аспекти от теорията и практиката на писмения превод на научна литература. Особености в превода на технически текстове.
  2. Проблеми на превода на текстове от сферата на хуманитарните и на точните науки.
  3. Анализ на текста: проблематика, стилистика, контекст.
  4. Определяне на т.нар. проблемни страни в текста от терминологичен характер. Терминологична банка.
  5. Техники в писмения превод на специализирани текстове.
  6. Съпоставителен коментар на различни преводи.
  7. Превод на медицински текстове.
  8. Превод на технически текстове.
  9. Превод на юридически текстове.

Литература по темите:

Фейнберг, Е.Л.: Начини за създаване на научна терминология, сб. Култура на превода, София, 1988;

Пикар, Д. : Стандартизация, уедняквяване на термините или “запознаване”, сб. Култура на превода, София, 1988;

Sullivan, C.D.: Birth of a Terminology Standard, Philadelphia, American Society of Testing and Materials, 1983;

Garcia Yebra, Valentin: Teoria y practica de la traduccion, Gredos, Madrid, 1982;

Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993;