ESPB753 Писмен превод и редактиране на преводен текст

Анотация:

Курсът има за цел да запознае студентите:

• с общите аспекти при превода и редактирането на публицистичен текст, есе, репортаж, мемоари и пр.

• с лингвистичните и контекстуалните аспекти на изходния текст

• с преводаческите стратегии и техния избор

• с методите на работа със справочна литература

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

• общите стратегии при превода на посочените видове текст

• основните методи за анализ и преводаческа интерпретации

2) могат:

• да превеждат публицистични текстове и да ги редактират адекватно


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да владеят сводобно испански език;

• да имат навици за анализ на различни видове текст;

• да имат широка обща култура и да познават културния контекст в испаноезичните страни .Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Общи аспекти в практиката на превода на публицистика.
  2. Специфични особености при превода на репортажи, мемоари, есета, интервюта.Журналистически стил и превод.
  3. Анализ на текста: проблематика, стилистика, взаимна връзка преводач-читател. Текст и контекст.
  4. Определяне на т.нар. проблемни страни в текста от езиков и културологичен характер.
  5. Основни техники в писмения превод и тяхното специфично приложение според стилистичните особености на съответния жанр.
  6. Специфична терминология в областта на туризма.
  7. Специфична терминология в областта на философията и политиката.
  8. Специфична терминология в областта на историята.
  9. Специфична терминология в областта на изкуствата.
  10. Редактиране и саморедактиране.

Литература по темите:

1. Newmark, Peter: Manual de traduccion, Ediciones Catedra, Madrid, 2004

2. Diccionario de la lengua espanola de la RAE, Espasa Calpe, Madrid, 1993

3. Moliner, Maria: Diccionario del uso del espanol, Gredos, Madrid, 1992

4. Янева, Д. Мичев, С.: Испанско-български речник, Везни-4, 2001

5. Нанов, Л., Нанова, А.: Български синонимен речник, Наука и изкуство, София, 1987