ESPB751 Консекутивен превод

Анотация:

Курсът се състои от 30 академични часа, в които обучаваните се упражняват в устен превод и усъвършенстват мнемотехниките, улесняващи устния превод. След завършването на курса студентите трябва да умеят да прилагат мнемотехники за запаметяване, анотиране, записване, анализиране и превеждане на кратки записи от чужд език на роден.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Даниела Александрова  д-р
гл. ас. Мария Спасова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

" да записват текстове за превод със специфичната символика .

" да разчитат записки и да осъществяват устен превод.

2) могат:

" да запаметяват, анотират и разчитат текстове за превод.

" да осъществяват превод на автентични текстове от испански на роден език.


Предварителни изисквания:
Студентите трябва да владеят испански език на ниво С1.1., съотносимо към Езиковата рамка на Съвета на Европа.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Traduccion consecutiva de diferentes tipos de textos, entrevistas, conferencias, etc. sobre temas actuales.

Литература по темите:

Baigorri-Jalon, Jesus. Conference Interpreting: From Modern Times to Space Technology, en Interpreting vol 4 (1) 1999: 29-40.

Baigorri-Jalon, Jesus. La interpretacion de conferencias: el nacimiento de una profesion. De Paris a Nuremberg.Editorial Comares, Granada 2000.

Baigorri-Jalon, Jesus.Interpreters al the United Nations: A History. Ediciones Universidad de Salamanca, 2004.

Gile, Daniel. Basic Concepts and Models for Interpreter and Translator Training. John Benjamins, Amsterdam/Filadelfia, 1995.

Средства за оценяване: