ESPB712 История на испанската литература

Анотация:

Курсът изучава испанската литература от нейното възникване през Средновековието до периода на нейния разцвет през ХVІ и ХVІІ век, усилията и да догони водещите чужди литератури през периода на Романтизма и Реализма и раздиращите я процеси на Модернизма и постмодернизма на фона на драматични исторически конфликти. Акцентира се върху процесите, довели до нейното обособяване, влиянията и връзките, които тя претърпява, мястото и сред останалите европейски литератури и най-значимите произведения, които създават испанските творци. Направленията и тенденциите в литературния процес се разглеждат на фона на общата социална и културна среда в Испания и се търсят корените и причините за съвременните явления и постижения в сферата на испанската и испаноезичната литература. Целта на курса е да запознае студентите с всички тези особености и да създаде у тях трайни знания и интерес към изучаваната материя.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

доц. Венета Сиракова  д-р
преп. Любка Славова  

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят:

o Имат подробна представа за развитието на испанската литература и всички значими процеси, обуславящи нейното развитие.

o Познават най-ярките имена и произведения, които нареждат испанската литература сред водещите европейски литератури.

2) могат:

o Да анализират, систематизират и да правят обобщения и връзки на литературните тенденции в Испания с развитието на литературните процеси в Европа и Латинска Америка..


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и/или умения:

• да имат обща представа за литературната наука и нейната история в Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Испански

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

БИБЛИОГРАФИЯ

• Garcia Lopez, J.: Historia de la literatura espanola, Edelsa, Madrid, 1996

• Valbuena, A.: Hostoria de la lieteratura espanola, Madrid, 1960.

• Tsenkova, E., Dimitrova, M. Antologia de la literature espanola, Nauta i Izkuzstvo, Sofoa, 2000

• Slavova, Liubka (2009): Apuntes de historia de la literatura espanola. София, Колибри.

Средства за оценяване:

УЧАСТИЕ В СЕМИНАРИ... % 50%

КУРСОВА РАБОТА/ПРОЕКТ .……50…... %