ESPB710 Практически испански език

Анотация:

Курсът се състои от 60 академични часа и включва различни форми на учебна работа:

" работа с учебна система, отговаряща на входното ниво на студентите и съобразена с равнищата на владеене на чужд език според езиковата рамка на Съвета на Европа;

" работа с учебни и автентични текстове;

" работа с речник;

" работа по двойки и групи (диалози, симулации и др.);

" самостоятелна работа - протича успоредно с аудиторната и включва: четене на текст с речник, изпълнение на практически задачи, семестриални домашни работи

Курсът има за цел усвояване, задълбочаване и систематизиране на знанията и уменията на студентите, предвидени в лингвистичната, прагматичната и социокултурната компетентност за равнище C2.1 според езиковата рамка на Съвета на Европа.

прочети още
Испанистика (с втори чужд език английски)

Преподавател(и):

гл. ас. Станимир Мичев  
доц. Венета Сиракова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти:

1) знаят и са усвоили:

" необходимата лингвистична компетентност (граматична, лексикална, фонетична), отговарящ на равнище С2.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

" необходимата прагматична компетентност, отговарящ на равнище С2.1 по езиковата рамка на Съвета на Европа.

2) могат:

" при слушане да разбират с лекота всякаква реч както при непосредствено общуване, така и по разиото или телевизията, дори когато се говори бързо от носители на езика, при условие че имат известно време да свикнат с особеностите на произношението.

" при четене да разбират с лекота всякакви текстове дори когато са абстрактни или сложни по форма и съдържание, като учебници, научни статии, литературни творби и т. н.

" при диалогична реч да участват с лекота във всякакъв разговор или дискусия; владеят свободно разговорни и идиоматични изрази; да говорят гладко и ясно, както и точно да изразяват всички нюанси на мисълта си; при затруднение могат да намерят друга формулировка и да се измъкнат с лекота от затруднението, без това да бъде забелязано.

" при монологична реч да направят ясно и гладко описание в подходящ за ситуацията стил; да построят логично изказването си, така че слушателят бързо да долови и запомни важните моменти.

" при писане да съставят ясен, добре структуриран текст в подходящ стил; да пишат сложни и обстойни писма, доклади, статии, в които да изразят становището си логично, така че читателят да разбере и запомни същественото; да пишат резюмета и рецензии на специализирани и художествени текстове.


Предварителни изисквания:
Студентите да имат знания и умения, отговарящо на равнище С1.2, съотносимо към изискванията за получаване на международна диплома за владеене на испански език според езиковата рамка на Съвета на Европа.Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

  1. Граматична прогресия, съответстваща на ниво С2.1. и включваща употребата на времената на изявително и подчинително наклонение, съпоставка на перфектните времена, използване на пряка/непряка реч, категориите инфинитив, причастие, деепричастие и др.
  2. Активно усвояване на лексика – синоними/антоними, лексикални полета, устойчиви словосъчетания и идиоми.
  3. Тълкуване и анализ на оригинални текстове за четене с разбиране.
  4. Работа с автентични материали за слушане с разбиране.
  5. Работа с автентични материали за слушане с разбиране.

Литература по темите:

- Янева, Д. и Мичев, Ст. Испанско-български речник; Везни-4, София, 2001;

- Янева, Д. и Мичев, Ст. Практическа испанска граматика; Везни-4, София, 2006;