NPRN707 Управление и организация на спортни събития

Анотация:

Курсът включва в рамките на хорариума 30 часа, разделени както следва: 24 лекционни часа и 6 семинарни часа. Целта на семинарите е да се постигне затвърждаване на материала от теоретичната част в една по-свободна форма, чрез провокиране на индивидуалното мислене у студентите.

Лекционният курс си поставя за цел да предостави на студентите необходимата информация и знания за историческото развитие и основните модели на организирането, провеждането и управлението на спортните събития като основен фактор при изграждането на модерна лична, корпоративна, институционална и държавна репутация, както и да формира у тях собствени нагласи и рефлекси в създаването и търсенето на подходящи спрямо заданията, целта и обстановката успешни практики.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

проф. Росен Стоянов  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Успешно завършилите курса студенти притежават:

1) знания:

• за съвременните комуникационни модели и теории и тяхното специфично приложение в практиката;

• за организацията, управлението и структурата на медийните индустрии, тяхната роля, зависимости и конфликтни зони в общественото пространство;

2) умения:

• за ръководство на самостоятелни структури в сферата на връзките с обществеността и медиите;

• за анализ и оценка на медийни конфликти, организиране на управлението на електронните медии и другите средства за масови комуникация.
Предварителни изисквания:
Студенти с интереси в областите на масовите комуникации, маркетинга, социологията, икономиката, визуалните изкуства.

Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Литература по темите:

1. Банков, П. (2005). Управление на спорта в свободното време, С., Болид-инс.

2. Беловиене А., Киндерис Р., Уилямсън Ф., Иванов Т., Кармен Антон О. (2003). Наръчник по управление на събитията, УИ на ВСУ „Черноризец Храбър”.

3. Велчев., Л. (2006). Класификация на продукта „спортно събитие“ и неговите потребители от маркетингова гледна точка, Спорт и наука, кн. 4/2006 г.

4. Голдблат, Д. (2005). Специални събития: Глобалният събитиен мениджмънт през 21. век. С., Рой комюникейшънс.

5. Дракър, П. (2003). Мениджмънт. Задачи, отговорности, практики, С., Класика и стил ООД.

6. Калайков, Й. (2005). Проектен мениджмънт в спорта, С.

7. Калайков, Й. (2007). Мениджмънт в спорта, С., НСА-прес.

8. Моуад, У. (2006). Теоретичен модел за управление на спортни събития, Спорт и наука, кн. 4/2006.

9. Цолов, Б. (2008). Основи на маркетинга в спорта, С., Болид-инс.

10. Bowdin, G. et al. (2007) Events Management, 2nd ed., Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford.

11. Getz, D. (2007). Event Studies. Theory, Research and Policy for Planned Events.

Средства за оценяване:

Презентация, работа в екип.