NPRN710 Концептуални изкуства и сценография

Анотация:

Курсът има за цел да въведе и представи някои аспекти на концептуалното изкуство

и сценографията в тяхното взаимодействие и потенциални приложения в масовите

комуникации. Целта му е да запознае бъдещите специалисти с възможностите на

сценографията в практиката свързана с масовите комуникации и концептуалното изкуство като визуален език. Като синтетични форми в изкуството и превода им във визуализацията на идеи и тези, текстове, сценарии и казуси.

По време на обучението студентите ще се запознаят с теми като схемата на визуализация в сценографията, концептуални аспекти на пространството, стил, жанр и среда и т.н. Теми,които ще им помогнат да получат по-богат творчески и аналитичен инструментариум.

Курсът комбинира лекции с работа по проекти и самостоятелна работа на студента.

В учебната програма попадат посещения на театрални спектакли, изложби и тяхното

обсъждане.

прочети още
Връзки с обществеността

Преподавател(и):

 Йово Панчев  д-р
гл. ас. Христина Дякова  д-р

Описание на курса:

Компетенции:

Студентите завършили успешно курса могат да разпознават жанрове във визуализацията, да боравят свободно с термините на сценографията и да се анализират произведения и аспекти на съвременното изкуство
Предварителни изисквания:


Форми на провеждане:
Редовен

Учебни форми:
Лекция

Език, на който се води курса:
Български

Теми, които се разглеждат в курса:

Средства за оценяване:

Устен изпит

Конферанс